Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Aksjologia antropoekologii społecznej.

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Kazimierz Wojnowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 23.03.2017 17:00 - 18:30
2. czwartek 30.03.2017 17:00 - 18:30
3. czwartek 6.04.2017 17:00 - 18:30
4. czwartek 13.04.2017 17:00 - 18:30
5. czwartek 20.04.2017 17:00 - 18:30
6. czwartek 27.04.2017 17:00 - 18:30
7. czwartek 11.05.2017 17:00 - 18:30
8. czwartek 18.05.2017 17:00 - 18:30
9. czwartek 1.06.2017 17:00 - 18:30
10. czwartek 8.06.2017 17:00 - 19:45
11. czwartek 22.06.2017 17:00 - 19:45
12. czwartek 29.06.2017 17:00 - 19:45
13. czwartek 6.07.2017 17:00 - 19:45

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Zapoznanie z cechami poznawczymi wiedzy o wartościach, specyfiką myślenia i postawy aksjologicznej wobec artyzmu sztuk pięknych, a także ukazanie walorów intelektualnych, estetycznych i  światopoglądowych w interpretacji pragmatycznych sfer życia społecznego i wyjaśnianie jej zjawisk i procesów sprawstwem wartości. Rozszerzenie wiedzy ogólnej, a także wzbogacanie i kształtowanie kultury intelektualnej i humanistycznej oraz sztuki, relacji osobowych, instytucjonalnych, środowiska przyrodniczego. Umożliwienie  dostrzegania i rozumienia zależności, podobieństw i różnic między naukowym obrazem, estetycznym odbiorem, a praktycznym stanem rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i artystycznej oraz dokonywania wyborów aksjologicznych i zajmowania postaw utylitarnych oraz ideowych na podstawie wartości
 2. Celem zorientowanym na wskazanie wartości służących kształtowaniu postaw jest przedstawienie podstawowych wartości osobowych, takich jak; prawda, piękno, dobro, stanowiących zasady aksjologiczne dla kształtowania kanonu normatywnego dobra w kulturze europejskiej, służącego też za podstawę  praktyk kulturowych i gospodarczych.
 3. Celem nakierowanym na kształcenie umiejętności krytycznego wyjaśniania podmiotowej złożoności człowieka, jego zachowań i sprawczych konsekwencji w życiu publicznym jest wskazywanie na kulturowe kontinuum intelektualnych i mentalnych znaczeń społecznej podmiotowości człowieka, jego racjonalności i granic możliwości przekraczania wewnętrznych zdeterminowań oraz  oporu zewnętrznego istnienia.
 4. Poznanie aksjologii sfery pracy oraz  ukazanie społecznego i osobowego znaczenia wartości etyki pracy i zawodu. Zapoznanie ze specyfiką etycznej analizy i moralnej  interpretacji zjawisk kultury, technologii i gospodarki, ochrony  przyrody, polityki, edukacji, administracji, komunikacji i mediów. Nabycie umiejętności interpretacji współzależność etycznych i moralnych wymogów aksjologicznych z  postawami wobec dobra i zła moralnego w życiu publicznym oraz wobec środowiska naturalnego. Ukształtowanie wrażliwości etycznej i trwałych przekonań o konieczności postaw moralnie dobrych.
 5. Zrozumienie współczesnych konsekwencji w sferze społeczno-kulturowej, technologiczno-naukowej oraz osobowościowo-mentalnej warunkowanych czynnikami przyrodniczymi. Kształtowanie społecznie pożądanych postaw prakseologicznych i realizacji wartości witalnych, a także wzbogacanie  i kształtowanie  kultury intelektualnej i humanistycznej oraz  aksjologicznej w zrównoważonym rozwoju.

Tematyka kursu

Część 1. Wartości przestrzeni publicznej życia ludzkiego- 15 godz. Część 2. Wartości relacji homo-animalnych – 15 godz.

 • Aksjologia jako wiedza o wartościach i praktyka ich stosowania w strukturze antropoekologii społecznej. Struktury wartości, ich funkcje sprawcze, konsekwencje w sferze osobowej człowieka, życia publicznego, środowiska przyrodniczego.
 • Aksjologiczne aspekty środowiska przyrodniczego, technicznego i społeczno-politycznego.
 • Wartości w normatywizmie społecznym – etyce i estetyce, ekologii przyrodniczej, felicytologii.
 • Etyczna analiza i moralna interpretacja zjawisk gospodarki, komunikacji i mediów, usług społecznych, nauki-technologii, polityki, edukacji. Znaczenie wartości etycznych zawodu /profesji/, związku etyki biznesu z rozwojem społeczno-ekonomicznym, kulturą organizacji i pracy, wolnościami społecznymi.
 • Świadomość społeczna ochrony środowiska przyrodniczego, wymogi do wyrażania etycznych postaw wobec przyrody organicznej i nieorganicznej, wrażliwość etyczna i zdolność poznawcza nakierowana na racjonalne używanie zasobów przyrodniczych.
 • Estetyczne poglądy o pięknie w sztuce i artyzmie stosowanym w przestrzeni publicznej.

Efekty kształcenia

 • Nabycie umiejętności rozumienia etycznych wartości oraz moralnych interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i indywidualnych ludzi.
 • Nabycie umiejętności interpretacji wytworów artystycznych w kontekście społeczno-historycznym i estetycznym oraz wskazanie ich zastosowania w sferze relacji kulturowych, działań gospodarczych, stosunków w środowisku przyrodniczym oraz osobowych potrzeb ludzkich.
 • Rozumienie podstawowych kanonów artyzmu sztuki plastycznej i architektonicznej oraz głównych wartości estetyki europejskiej, a także analizy wartości piękna w ujęciu prakseologicznym.
 • Poszerzenie świadomość znaczenia wiedzy i umiejętności oraz twórczości artystycznej w indywidualnym rozwoju kulturowym oraz rozumienia związków sztuki z moralnością w procesie społecznym – historycznym - przyrodniczym.
 • Osiągnięcie efektów poznawczych i umiejętnościowych treści kształcenia umożliwi dostrzeżenie i zrozumienie zależności, podobieństw i różnic występujących między treściami norm etycznych a praktyką społeczną (jednostkową i grupową) ich realizacji w sferze zachowań moralnych, tzn. relacji zachodzących między normatywizmem etycznym a praktycznymi wymogami życia człowieka.
 • Pogłębienie przekonania o wpływie wiedzy estetycznej i etycznej na kulturę intelektualną, artystyczną i moralną człowieka, jego osobowość i światoobraz.
 • Umiejętność dokonywania interpretacji wyjaśniających, porównawczych i ocennych sprzyjających pragmatycznym postawom realizującym pozytywne postawy i przedmiotowe dobra.

Metody pracy

Wykład z prezentacjami w Power Point


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.