Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Prowadzący: mgr Anna Hnatów


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 16:30 - 18:00
2. środa 29.03.2017 16:30 - 18:00
3. środa 5.04.2017 16:30 - 18:00
4. środa 12.04.2017 16:30 - 18:00
5. środa 10.05.2017 16:30 - 18:00
6. środa 24.05.2017 16:30 - 18:00
7. środa 31.05.2017 16:30 - 19:30
8. środa 7.06.2017 16:30 - 19:30
9. środa 14.06.2017 16:30 - 19:30
10. środa 21.06.2017 16:30 - 18:45
11. środa 28.06.2017 16:30 - 18:45

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z istotą, metodami oraz narzędziami badawczymi analizy finansowej. Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia teoretycznych podstaw, a także nabycia praktycznych umiejętności związanych z oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Tematyka kursu

 

Kurs rozpocznie się wprowadzeniem, w ramach którego zostanie uczestnicy zostaną zapoznani z metodami analizy finansowej, a także ze  strukturą sprawozdania finansowego
i specyfiką jego części. Pozostałe zajęcia będą poświęcone omówieniu charakterystyki
oraz przedstawieniu sposobu obliczeń poszczególnych grup wskaźników finansowych.
W ramach zajęć ukazany zostanie sposób interpretacji uzyskanych wyników, a także zależności pomiędzy wskaźnikami finansowymi, niezbędnymi do prawidłowej oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Przewidziana jest praca na danych finansowych wybranych przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zadań obliczeniowych. Szczegółowe zagadnienia omawiane podczas kursu to:

 1. Założenia i metody analizy finansowej,
 2. Struktura sprawozdania finansowego, 
 3. Wstępna analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 4. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych, 
 5. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa,
 6. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 7. Analiza sprzedaży,
 8. Analiza kosztów,
 9. Analiza zysku,
 10. Analiza rentowności,
 11. Analiza płynności finansowej,
 12. Analiza obrotowości,
 13. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
 14. Analiza zadłużenia,
 15. Pomiar wartości przedsiębiorstwa.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie znał strukturę sprawozdania finansowego, a także sposób odczytywania z poszczególnych jego części danych finansowych na użytek analizy finansowej. Ponadto uczestnik będzie wykazywał się wiedzą z zakresu metod i narzędzi analizy finansowej, mających zastosowanie do oceny sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa, płynności finansowej, rentowności, obrotowości oraz zadłużenia przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że w ramach omawianych zadań uczestnik kursu powinien posiąść praktyczną umiejętność obliczenia wskaźników finansowych, dokonania interpretacji otrzymanych wyników oraz dostrzeżenia zależności pomiędzy uzyskanymi wynikami w celu uzyskania obrazu sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa.

Metody pracy

wykład z elementami ćwiczeń, praca w grupach, rozwiązywanie zadań


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł