Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Animacja i promocja kultury

Prowadzący: dr Monika Błaszczak-Stachowiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.01.2018 18:45 - 20:15
2. czwartek 25.01.2018 18:45 - 20:15
3. czwartek 1.02.2018 18:45 - 20:15
4. czwartek 8.02.2018 18:45 - 20:15
5. czwartek 15.02.2018 18:45 - 20:15
6. czwartek 22.02.2018 18:45 - 20:15
7. czwartek 1.03.2018 18:45 - 20:15
8. czwartek 8.03.2018 18:45 - 20:15
9. czwartek 15.03.2018 18:45 - 20:15
10. czwartek 22.03.2018 18:45 - 20:15
11. czwartek 29.03.2018 18:45 - 20:15
12. czwartek 5.04.2018 18:45 - 20:15
13. czwartek 12.04.2018 18:45 - 20:15
14. czwartek 19.04.2018 18:45 - 20:15
15. czwartek 26.04.2018 18:45 - 20:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem ogólnym zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami z zakresu organizacji, animacji i promocji kultury w Polsce. Przedmiot ma na celu zapoznać słuchaczy z historią, teorią oraz podstawowymi pojęciami z zakresu animacji i promocji kultury, jakie pojawiają się w literaturze tematycznej, a także przybliżyć praktykę działań animacyjnych w środowiskach lokalnych na przykładzie wybranych projektów. Celem szczegółowym jest przedstawienie procesu tworzenia projektu animacyjnego. Słuchacz ma nabyć umiejętność samodzielnego tworzenia projektów animacji kultury i ich promocji oraz podstawową wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień dotyczących animacji i promocji kultury, a zwłaszcza jej literackiego i teatralnego aspektu. Jednym z celów jest także przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu terapeutycznych aspektów kultury.

Tematyka kursu

- podstawowe definicje i pojęcia z zakresu animacji kultury: kultura, animacja kulturowa, animacja społeczno-kulturowa, animacja lokalna, edukacja kulturalna, kultura czasu wolnego. Geneza i rozwój animacji kultury;

- projekt animacji kultury – jego główne założenia, cele, zadania, metody pracy nad nim, źródła finansowania i kosztorys, formy promocji (PR), grupa docelowa i ewaluacja (problem badawczy, jednostki analizy, zmienne, hipotezy badawcze, metody badawcze, harmonogram badań);

- animator kultury – funkcje, role, zadania, predyspozycje, rynek pracy;

- literatura w animacji kulturowej. Kulturotwórcze i społeczne funkcje literatury w Polsce i na świecie. Organizacja rynku wydawniczego;

- instytucje upowszechniania kultury i promocja wydarzenia animacyjnego (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe) – ich funkcje i sposób działania; 

- promocja działań animacyjnych - elementy PR-u;

- metody badań społecznych. Idea sztuki jako narzędzia badawczego – badania ilościowe i jakościowe;

- animacja poprzez edukację i terapię kulturową. Edukacyjne i terapeutyczne funkcje kultury – literaturoterapia, biblioterapia, bajkoterapia, teatroterapia, dramatoterapia, filmoterapia, muzykoterapia, arteterapia, choreoterapia i inne;

- teatr w animacji kulturowej. Organizacja oraz kulturotwórcze i społeczne funkcje różnego typu teatru w Polsce (teatr instytucjonalny, alternatywny, komercyjny, amatorski, festiwale teatralne);

- animacja kulturowa dzieci i młodzieży.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia:

Słuchacz:

- posiada wiedzę z zakresu: genezy, kierunków rozwoju, specyfiki i zadań animacji kulturowej, predyspozycji, funkcji i zadań animatora kultury, współczesnych wzorów aktywności kulturalnej w Polsce i Europie;

- potrafi zreferować i porównać wybrane pojęcia charakterystyczne dla animacji i promocji kultury;

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na tematy z zakresu animacji kultury;

- posiada umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie także nietypowych zadań/problemów w obrębie animacji kultury;

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

- potrafi przygotować program warsztatów terapeutycznych jako formy działania animacyjnego;

- potrafi opracować i zaprezentować własny projekt animacji kulturowej;

- systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, w tym zwłaszcza z zakresu animacji kulturowej.

Metody pracy

- dyskusja z elementami wykładu;

- interpretacja tekstów naukowych i zjawisk kultury;

- praca w grupach;

- prezentacja zagadnienia samodzielnie przygotowana przez studenta - prezentacja materiałów multimedialnych;

- metoda projektu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

- przygotowanie zadań na zajęcia,

- przygotowanie projektu animacyjnego.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów