Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Archeologia środowiskowa- o relacjach człowieka ze środowiskiem w pradziejach

Prowadzący: mgr Witold Szambelan


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 24.10.2022 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 31.10.2022 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 7.11.2022 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 14.11.2022 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 21.11.2022 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 28.11.2022 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 5.12.2022 18:00 - 20:15

Wydział Archeologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

- Poznanie podstawowych metod i potencjału badawczego archeologii środowiskowej.

- Opanowanie terminologii z zakresu nauk o ziemi i archeologii środowiskowej.

-Uświadomienie potrzeby prowadzenia badań multidyscyplinarnych.

Tematyka kursu

Cały kurs podzielony zostanie na trzy części. Pierwsza z nich ma wprowadzić słuchaczy w kwestie związane z archeologią środowiskową. Przedstawione tu zostaną podstawowe pojęcia i terminy wykorzystywane w kolejnych zajęciach. Oprócz tego w ramach pierwszego bloku zajęć zaprezentowane zostaną główne cele i założenia przyświecające badaniom. Część druga skupiać się będzie głównie na przekazaniu informacji o metodach stosowanych przez badaczy w ramach archeologii środowiskowej. Uwzględniony zostanie podział na metody geofizyczne (np. geomagnetyka, metoda elektrooporowa, georadar) oraz przyrodnicze (np. palinologia C14, diatomologia). W trzeciej części planowane jest pochylenie się nad konkretnymi przypadkami (case study), tak aby przedstawiona uprzednio wiedza teoretyczna miała swoje zastosowanie w praktyce badawczej. Ostatni wykład będzie wykładem podsumowującym dotychczasowe kursy, przedstawione zostaną wówczas najważniejsze wnioski i ustalenia z zakresu archeologii środowiskowej.

Efekty uczenia się

- Zna i potrafi posługiwać się terminologią specyficzną dla archeologii środowiskowej.

- Zna metody badawcze pracy terenowej z zakresu pozyskiwania i obróbki danych.

- Rozumie potrzebę badań multidyscyplinarnych w archeologii.

Metody pracy

Kurs prowadzony będzie w formie wykładu konwersatoryjnego. Oznacza to, że podstawową metodą przekazywania wiedzy ma być wykład uzupełniony prezentacją multimedialną obrazującą aktualnie omawiane zagadnienie. Dodatkowo przewiduje się formę dyskusji/burzy mózgów mającej na celu przeanalizowanie wybranych kwestii z udziałem słuchaczy oraz zaktywizowanie uczestników do przedstawienia własnych wątpliwości i przemyśleń.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin końcowy weryfikujący pozyskaną przez uczestników wiedzę przeprowadzony zostanie w formie pisemnej. Planowane są pytania zamknięte, jak i otwarte, te głównie dla kwestii problemowych, aby w kilku zdaniach uczestnik przedstawił swoje wnioski w oparciu o posiadaną wiedzę.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów