Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Australia i Oceania w stosunkach międzynarodowych

Prowadzący: prof. Mieczysław Sprengel


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 12.05.2018 9:00 - 15:45
2. sobota 26.05.2018 9:00 - 15:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- Zapoznanie słuchacza z uwarunkowaniami oraz problemami dotyczącymi międzynarodowych stosunków polityczno-gospodarczych w regionie Australii i Oceanii.

-  Ukazanie powiązań i wzajemnych relacji między państwami regionu i z pozostałymi wybranymi państwami na świecie.

Tematyka kursu

Kurs ma za zadanie przybliżyć słuchaczom relacje jakie zachodzą w regionie Oceanii oraz Australii. Analiza zachodzących tam relacji w dobie globalizacji i rosnącej roli Azji i Pacyfiku jest niezmiernie ważna i istotna nie tylko z punktu gospodarczego, ale również politycznego. Powiązania polityczne i gospodarcze tych państw są silne i mogą nie tylko przysłużyć się do zrozumienia zachodzących tam procesów ale mogą być aplikowane na teren Europy. Między innymi aktualnym zjawiskiem są problemy migracji ludności i zagadnienia związane z uchodźcami. Te problemy od lat są rozwiązywane w Australii. Warto zatem zapoznać się z doświadczeniami innych państw, te punkty mogą stworzyć tło do dyskusji.

Efekty kształcenia

Wiedza:

  1. Student ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania Australii i innych państw regionu w zakresie polityki międzynarodowej i gospodarki
  2. Student ma rozszerzoną wiedzę na temat handlu międzynarodowego i występujących bogactw naturalnych w omawianym regionie świata

Umiejętności:

  1. Student potrafi interpretować i wyjaśniać zjawiska związane ze stosunkami międzynarodowymi
  2. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do zanalizowania przyczyn i skutków zachodzących procesów politycznych i gospodarczych i krytycznie sformułować własną opinię.

Kompetencje społeczne:

  1. Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy oraz kompetencji
  2. Student potrafi samodzielnie wyciągać i formułować wnioski w oparciu o dorobek nauk społecznych
  3. Student może swobodnie poruszać się po organizacjach międzynarodowych i komentować wydarzenia zachodzące zwłaszcza na forum dotyczącym omawianego na wykładach obszaru.

Metody pracy

wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny