Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Australia i Oceania w stosunkach międzynarodowych

Prowadzący: prof. Mieczysław Sprengel


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 12.05.2018 9:00 - 15:45
2. sobota 26.05.2018 9:00 - 15:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- Zapoznanie słuchacza z uwarunkowaniami oraz problemami dotyczącymi międzynarodowych stosunków polityczno-gospodarczych w regionie Australii i Oceanii.

-  Ukazanie powiązań i wzajemnych relacji między państwami regionu i z pozostałymi wybranymi państwami na świecie.

Tematyka kursu

Kurs ma za zadanie przybliżyć słuchaczom relacje jakie zachodzą w regionie Oceanii oraz Australii. Analiza zachodzących tam relacji w dobie globalizacji i rosnącej roli Azji i Pacyfiku jest niezmiernie ważna i istotna nie tylko z punktu gospodarczego, ale również politycznego. Powiązania polityczne i gospodarcze tych państw są silne i mogą nie tylko przysłużyć się do zrozumienia zachodzących tam procesów ale mogą być aplikowane na teren Europy. Między innymi aktualnym zjawiskiem są problemy migracji ludności i zagadnienia związane z uchodźcami. Te problemy od lat są rozwiązywane w Australii. Warto zatem zapoznać się z doświadczeniami innych państw, te punkty mogą stworzyć tło do dyskusji.

Efekty kształcenia

Wiedza:

  1. Student ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania Australii i innych państw regionu w zakresie polityki międzynarodowej i gospodarki
  2. Student ma rozszerzoną wiedzę na temat handlu międzynarodowego i występujących bogactw naturalnych w omawianym regionie świata

Umiejętności:

  1. Student potrafi interpretować i wyjaśniać zjawiska związane ze stosunkami międzynarodowymi
  2. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do zanalizowania przyczyn i skutków zachodzących procesów politycznych i gospodarczych i krytycznie sformułować własną opinię.

Kompetencje społeczne:

  1. Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy oraz kompetencji
  2. Student potrafi samodzielnie wyciągać i formułować wnioski w oparciu o dorobek nauk społecznych
  3. Student może swobodnie poruszać się po organizacjach międzynarodowych i komentować wydarzenia zachodzące zwłaszcza na forum dotyczącym omawianego na wykładach obszaru.

Metody pracy

wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów