Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Biologia nowotworów. Aktualny stan wiedzy i poszukiwanie strategii ich eliminacji

Prowadzący: dr Agnieszka Knopik-Skrocka


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2017 17:00 - 19:00
2. poniedziałek 30.01.2017 17:00 - 19:00
3. poniedziałek 13.02.2017 17:00 - 19:00
4. poniedziałek 20.02.2017 17:00 - 19:00
5. poniedziałek 27.02.2017 17:00 - 19:00
6. poniedziałek 6.03.2017 17:00 - 19:00
7. poniedziałek 13.03.2017 17:00 - 19:00
8. poniedziałek 20.03.2017 17:00 - 19:00

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Zapoznanie z terminologią naukową stosowaną w zakresie biologii komórek nowotworowych oraz ich mikrośrodowiska.
 2. Zapoznanie z epidemiologią i zasadami klasyfikacji nowotworów.
 3. Zapoznanie z metodami wizualizacji i badań komórek nowotworowych oraz z głównymi liniami komórek nowotworowych wykorzystywanymi do badań.
 4. Przekazanie wiedzy na temat zmian biochemicznych w komórkach nowotworowych oraz na temat heterogenności komórek nowotworowych pod względem morfologicznym i funkcjonalnym.
 5. Przekazanie wiedzy o mechanizmach komunikowania się komórek nowotworowych z otoczeniem.
 6. Zaznajomienie z efektami komunikacji komórek nowotworowych z otoczeniem.
 7. Zapoznanie ze zjawiskiem immunogenności nowotworów oraz mechanizmami ucieczki komórek nowotworowych spod nadzoru immunologicznego.
 8. Przedstawienie aktualnych strategii zwalczania nowotworów w oparciu o wiedzę na temat ich biologii.
 9. Wypracowanie umiejętności rozpoznawania cech komórek nowotworowych oraz charakterystyki ich mikrośrodowiska w oparciu o preparaty histologiczne i ich zdjęcia mikroskopowe.

Tematyka kursu

W ramach kursu zostanie przedstawiony aktualny stan wiedzy z zakresu biologii nowotworów (inwazyjność, migracja, unaczynienie, przerzutowanie), ich epidemiologii, metod diagnostyki oraz strategii eliminacji komórek nowotworowych.

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć po ich zrealizowaniu będzie potrafił:

 • posługiwać się ze zrozumieniem poznaną terminologią naukową stosowaną w zakresie biologii nowotworów, ich epidemiologii oraz klasyfikacji
 • wymienić i scharakteryzować poznane metody wizualizacji i badań komórek nowotworowych oraz główne linie tych komórek wykorzystywane do badań
 • wyjaśnić heterogenność komórek nowotworowych pod względem ich budowy i funkcji z uwzględnieniem zmian biochemicznych
 • wymienić i objaśnić poznane mechanizmy komunikowania się komórek nowotworowych z otoczeniem oraz ich efekty
 • wyjaśnić immunogenność nowotworów oraz wskazać i scharakteryzować sposoby ucieczki komórek nowotworowych spod nadzoru immunologicznego
 • wskazać sposoby walki z komórkami nowotworowymi i odszukać zależności między budową i funkcjonowaniem komórek nowotworowych a strategiami ich eliminacji
 • prawidłowo interpretować obrazy mikroskopowe nowotworów

Metody pracy

wykład otwarty połączony z możliwością prowadzenia obserwacji mikroskopowych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin testowy.