Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Bioróżnorodność Pojezierza Wielkopolskiego na przykładzie otoczenia wybranych jezior okolic Poznania

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Andrzej Brzeg, prof. dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 8.04.2020 17:00 - 19:15
2. środa 15.04.2020 17:00 - 18:30
3. niedziela 26.04.2020 9:00 - 17:00
4. niedziela 17.05.2020 9:00 - 17:00
5. środa 20.05.2020 17:00 - 20:45

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

1) zapoznanie z wybranymi elementami fauny, flory i roślinności jezior i ich obrzeży;

2) zwrócenie uwagi na znaczenie naturalnych i półnaturalnych elementów środowiska dla zachowania bioróżnorodności w sąsiedztwie wielkiego miasta

Tematyka kursu

wybrane elementy fauny (w szczególności ptaki, wybrane grupy owadów, np. motyle i ważki, płazy, gady, bezkręgowce wodne), flory, myko- i lichenobioty, a także formacji roślinnych i ich układu w krajobrazie; rzadkie i cenne składniki bioróżnorodności i zagadnienia ich ochrony; złożoność i funkcjonowanie ekosystemów wodnych i niektórych lądowych

Efekty kształcenia

1) potrafi nazwać główne grupy systematyczne grzybów, roślin i zwierząt;

2) umie rozpoznać wybrane gatunki ptaków, płazów, gadów i owadów;

3) potrafi określać formacje roślinne i typy krajobrazu;

4) docenia znaczenie unikatowych siedlisk dla zachowania różnorodności biologicznej;

5) rozumie potrzebę ochrony elementów cennych i rzadkich;

6) zna podstawowe metody zbioru i oceny materiału badawczego;

7) jest wrażliwy na estetykę zróżnicowanego krajobrazu  

Metody pracy

wykład wprowadzający, warsztaty terenowe z pokazem i obserwacjami, pobór materiału badawczego, laboratoryjna praca nad zebranym materiałem z użyciem m.in. mikroskopów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów