Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Bioróżnorodność Pojezierza Wielkopolskiego na przykładzie otoczenia wybranych jezior okolic Poznania

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Andrzej Brzeg, prof. dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 8.04.2020 17:00 - 19:15
2. środa 15.04.2020 17:00 - 18:30
3. niedziela 26.04.2020 9:00 - 17:00
4. niedziela 17.05.2020 9:00 - 17:00
5. środa 20.05.2020 17:00 - 20:45

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

1) zapoznanie z wybranymi elementami fauny, flory i roślinności jezior i ich obrzeży;

2) zwrócenie uwagi na znaczenie naturalnych i półnaturalnych elementów środowiska dla zachowania bioróżnorodności w sąsiedztwie wielkiego miasta

Tematyka kursu

wybrane elementy fauny (w szczególności ptaki, wybrane grupy owadów, np. motyle i ważki, płazy, gady, bezkręgowce wodne), flory, myko- i lichenobioty, a także formacji roślinnych i ich układu w krajobrazie; rzadkie i cenne składniki bioróżnorodności i zagadnienia ich ochrony; złożoność i funkcjonowanie ekosystemów wodnych i niektórych lądowych

Efekty kształcenia

1) potrafi nazwać główne grupy systematyczne grzybów, roślin i zwierząt;

2) umie rozpoznać wybrane gatunki ptaków, płazów, gadów i owadów;

3) potrafi określać formacje roślinne i typy krajobrazu;

4) docenia znaczenie unikatowych siedlisk dla zachowania różnorodności biologicznej;

5) rozumie potrzebę ochrony elementów cennych i rzadkich;

6) zna podstawowe metody zbioru i oceny materiału badawczego;

7) jest wrażliwy na estetykę zróżnicowanego krajobrazu  

Metody pracy

wykład wprowadzający, warsztaty terenowe z pokazem i obserwacjami, pobór materiału badawczego, laboratoryjna praca nad zebranym materiałem z użyciem m.in. mikroskopów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.