Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Budowanie strategii rozwoju

Prowadzący: dr Paweł Gondek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 16.03.2018 17:30 - 20:30
2. piątek 30.03.2018 17:30 - 20:30
3. piątek 13.04.2018 17:30 - 20:30
4. piątek 27.04.2018 17:30 - 20:30
5. piątek 11.05.2018 17:30 - 20:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami formułowania celów i aspiracji

- kształtowanie umiejętności w zakresie metod i narzędzi zarządzania strategicznego

- zbudowanie u słuchaczy umiejętności analizy sytuacji przedsiębiorstwa/jednostki organizacyjnej i jego otoczenia

-  wyposażenie uczestników w umiejętność opracowania scenariusza rozwoju

- podnoszenie kompetencji społecznych niezbędnych do pracy w zespole

- przekazanie podstawowych kompetencji coachingowych

Tematyka kursu

  1. Istota i geneza zarządzania strategicznego; wizja, misja, cele strategiczne
  2. Analiza mikrootoczenia, analiza makrootoczenia, analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa
  3. Koncepcje rozwoju potencjału przedsiębiorstwa/organu administracji publicznej
  4. Budowanie planu strategicznego
  5. Pojęcie coachingu, coaching w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, coaching w procesie realizacji strategii firmy
  6. Wdrażanie innowacyjnych produktów, elementy promocji i marketingu.

Efekty kształcenia

- uczestnik kursu zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu analizy strategicznej i budowania strategii

- uczestnik kursu rozumie procesy i zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie/jednostce organizacyjnej i otoczeniu

- uczestnik kursu potrafi samodzielnie i w grupach zbudować przykładową strategię rozwoju

- słuchacz potrafi samodzielnie i w grupach zbudować przykładową strategię marki

- uczestnik kursu rozumie potrzebę analizy zasobów przedsiębiorstwa, w tym znaczenie eliminacji jego słabych stron i wykorzystanie mocnych

- słuchacz posiada podstawowe kompetencje coachingowe (kompetencje coacha, metody i narzędzia coachingowe, podstawy filozoficzne i psychologiczne coachingu)

- słuchacz wykazuje wiedzę na temat podstawowych form promocji, reklamy, marketingu i public relations

Metody pracy

Wykład problemowy, case study, warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Studium przypadku (case study)