Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Budowanie strategii rozwoju

Prowadzący: dr Paweł Gondek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 16.03.2018 17:30 - 20:30
2. piątek 30.03.2018 17:30 - 20:30
3. piątek 13.04.2018 17:30 - 20:30
4. piątek 27.04.2018 17:30 - 20:30
5. piątek 11.05.2018 17:30 - 20:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami formułowania celów i aspiracji

- kształtowanie umiejętności w zakresie metod i narzędzi zarządzania strategicznego

- zbudowanie u słuchaczy umiejętności analizy sytuacji przedsiębiorstwa/jednostki organizacyjnej i jego otoczenia

-  wyposażenie uczestników w umiejętność opracowania scenariusza rozwoju

- podnoszenie kompetencji społecznych niezbędnych do pracy w zespole

- przekazanie podstawowych kompetencji coachingowych

Tematyka kursu

  1. Istota i geneza zarządzania strategicznego; wizja, misja, cele strategiczne
  2. Analiza mikrootoczenia, analiza makrootoczenia, analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa
  3. Koncepcje rozwoju potencjału przedsiębiorstwa/organu administracji publicznej
  4. Budowanie planu strategicznego
  5. Pojęcie coachingu, coaching w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, coaching w procesie realizacji strategii firmy
  6. Wdrażanie innowacyjnych produktów, elementy promocji i marketingu.

Efekty kształcenia

- uczestnik kursu zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu analizy strategicznej i budowania strategii

- uczestnik kursu rozumie procesy i zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie/jednostce organizacyjnej i otoczeniu

- uczestnik kursu potrafi samodzielnie i w grupach zbudować przykładową strategię rozwoju

- słuchacz potrafi samodzielnie i w grupach zbudować przykładową strategię marki

- uczestnik kursu rozumie potrzebę analizy zasobów przedsiębiorstwa, w tym znaczenie eliminacji jego słabych stron i wykorzystanie mocnych

- słuchacz posiada podstawowe kompetencje coachingowe (kompetencje coacha, metody i narzędzia coachingowe, podstawy filozoficzne i psychologiczne coachingu)

- słuchacz wykazuje wiedzę na temat podstawowych form promocji, reklamy, marketingu i public relations

Metody pracy

Wykład problemowy, case study, warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Studium przypadku (case study)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów