Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Business and life coaching i mentoring

Prowadzący: dr Paweł Gondek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 6.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 33

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 23.03.2018 17:30 - 20:30
2. piątek 6.04.2018 17:30 - 20:30
3. piątek 20.04.2018 17:30 - 20:30
4. piątek 18.05.2018 17:30 - 20:30
5. piątek 25.05.2018 17:30 - 20:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma za zadanie zapoznać słuchaczy z rolą coacha oraz mentora, formami pracy z klientem, wdrożyć elementy coachingu i mentoringu w życiu zawodowym i osobistym. Istotnym celem zajęć będzie pogłębienie wiedzy o samym sobie, pobudzenie motywacji do działania, samorozwoju. Podczas warsztatów słuchacze będą wiązali teorię z praktyką wykorzystując narzędzia coachingowe, aspekty psychologiczne i metody określania celu, a także zapoznają się z etycznymi aspektami pracy coacha i mentora, relacjami coach-coachee, metodami pracy indywidualnej i z grupą.

Tematyka kursu

  1. Podstawy merytoryczne coachingu: definicje, coaching i mentoring a inne dyscypliny, efektywność coachingu i mentoringu, typu coachingu, kodeks etyczny
  2. Rola coacha i mentora oraz formy pracy z klientem: etapy zawierania kontaktu, identyfikacja zasobów, nazywanie talentów i mocnych stron, zrozumienie sytuacji klienta, odkrywanie potrzeb rozwojowych, zdefiniowanie kierunku pracy nad rozwojem
  3. Komunikacja: poziomy słuchania, pytania sięgające sedna, parafraza, empatia/zrozumienie potrzeb klienta, nakierowanie na potrzeby, style komunikacji, charakterystyka coachingu grupowego, budowanie zaufania i partnerstwa
  4. Aspekty psychologiczne: psychologia pozytywna, terapia behawioralno-poznawcza, cechy ludzkiego potencjału
  5. Narzędzia coachingowe
  6. Obszary coachingu i mentoringu – ćwiczenia praktyczne

Efekty kształcenia

- umiejętność prowadzenia rozmowy wg standardów coachingowych

- posiadanie umiejętności uczenia i motywowania

- rozumienie i przestrzeganie standardów etycznych

- umiejętność właściwego planowania i organizowania sesji oraz kontroli postępów klienta

- umiejętność analizy zasobów i możliwości

Metody pracy

Wykład problemowy, warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

rozmowa coachingowa