Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Co warto wiedzieć o wodzie do picia i rekreacji

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 430,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.10.2022 11:00 - 15:00
2. sobota 29.10.2022 11:00 - 15:00
3. sobota 5.11.2022 11:00 - 15:00
4. sobota 19.11.2022 11:00 - 15:00
5. sobota 26.11.2022 11:00 - 15:00

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi jakości wód powierzchniowych i podziemnych ujmowanych do celów wodociągowych oraz przeznaczanych do celów rekreacyjnych.

- Wykształcenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka powodowanych mikrobiologicznym i chemicznym zanieczyszczeniem wody.

Tematyka kursu

 • Wpływ zakwitów sinic i glonów na przydatność wody do kąpieli i do uzdatniania w celach konsumpcyjnych.
 • Zagrożenia dla ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Incydentalne zanieczyszczenie źródeł wody i pogodowe zjawiska ekstremalne.
 • Ochrona ujęć wody i zbiorników rekreacyjnych przed zdarzeniami niepożądanymi. Monitoring jakości wody. Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wód.
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i rekreacji (parametry mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne). Regulacje prawne. Jakość wody w wybranych wodociągach (w tym w wodociągach poznańskich) oraz kąpieliskach w Polsce.
 • Skażenie bakteryjne wód. Pierwotniaki pasożytnicze w wodzie wodociągowej. Wody butelkowane i problemy związane z jej przechowywaniem.
 • Klasyczne i nowe metody uzdatniania wody do picia i rekreacji.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • Zna przyczyny i konsekwencje zdrowotne wynikające z obecności  w wodzie kąpielisk różnych grup mikroorganizmów, w tym sinic, które rozpoznaje i odróżnia od innych grup organizmów.
 • Potrafi charakteryzować najważniejsze zagrożenia dla powierzchniowych i podziemnych zasobów wodnych.
 • Rozumie korzyści wynikające z zastosowania właściwych metod uzdatniania wody oraz potrafi uzasadnić swoje stanowisko w sprawie ich wyboru.
 • Zna podstawowe zasady dotyczące uzyskania bezpiecznej i stabilnej mikrobiologicznie wody przeznaczonej do picia.

Metody pracy

Część teoretyczna (10 godz.) i warsztatowa (10 godz.), w tym wizytacja wybranego ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz zbiorników rekreacyjnych w obrębie aglomeracji poznańskiej. Laboratorium (5 godz.) obejmujące analizę mikroskopową organizmów z różnych typów zbiorników wodnych połączoną z identyfikację i klasyfikacją mikroorganizmów: sinic i glonów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów