Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Coaching w pracy pedagoga i doradcy zawodowego

Prowadzący: dr Joanna Kozielska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 23.03.2017 17:00 - 20:00
2. czwartek 20.04.2017 17:00 - 20:00
3. czwartek 11.05.2017 17:00 - 20:00
4. czwartek 18.05.2017 17:00 - 20:00
5. czwartek 8.06.2017 17:00 - 20:45
6. czwartek 22.06.2017 17:00 - 20:45
7. czwartek 29.06.2017 17:00 - 20:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z metodyką działań coachingowych i wyposażenie w umiejętności sprawnego korzystania z wybranych metod,  technik i narzędzi coachingowych które mogą być stosowane w pracy pedagogów, nauczycieli i doradców zawodowych.

Tematyka kursu

Bloki poszczególnych spotkań koncentrować się będą wokół zagadnień:

  • Rozważania terminologiczne. Coaching w pracy nauczyciela.
  • Style coachingu. Funkcje coachingu
  • Narzędzia organizacji procesu.
  • Narzędzia budowania relacji.
  • Werbalne metody słuchania
  • Narzędzia tworzenia wizji i wyznaczania celów edukacyjno-zawodowych
  • Koło rozwojowe

Efekty kształcenia

Słuchacz:

  • Posiada wiedzę o specyfice coachingu jego rodzajach i modelach,  w tym podstawowych obszarach i możliwościach stosowania tej formy oddziaływania w pracy pedagoga, nauczyciela
  • Zna oraz poprawnie i odpowiedzialnie stosuje wybrane metody i narzędzia z obszaru coachingu w edukacji
  • Potrafi wykorzystać model rozmowy coachingowej GROW w pracy z uczniem.

Metody pracy

Warsztat, burza mózgów, metody problemowe, aktywizujące, studium przypadku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.