Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Czy rak jest wyrokiem?

Prowadzący: prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak, prof. dr hab. Maria Anna Bobowicz


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 10.05.2017 18:00 - 20:15
2. środa 17.05.2017 18:00 - 20:15
3. środa 24.05.2017 18:00 - 20:15
4. środa 31.05.2017 18:00 - 20:15
5. środa 7.06.2017 18:00 - 20:15
6. środa 14.06.2017 18:00 - 20:15

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi poglądami n.t. przyczyn powstawania nowotworu, molekularnego podłoża choroby nowotworowej, etapów rozwoju choroby, stosowanych testów i terapii, diagnostyki molekularnej oraz metod predykcji i prewencji.

Tematyka kursu

Wykład ma na celu wszechstronne omówienie mechanizmów karcynogenezy, począwszy od etiopatogenezy, genetyki i epigenetyki nowotworu poprzez epidemiologię i klinikę, aż po zasady diagnostyki, prewencji, predykcji i nowoczesnej molekularnej terapii. Transformacja prawidłowej komórki w kierunku komórki nowotworowej jest wieloetapowym procesem poprzedzonym inicjacją pojedynczej komórki. Komórka znajduje się na tym etapie, jeśli jej mechanizmy naprawy DNA lub/i aparat enzymatyczny uczestniczący w procesie detoksykacji, są niesprawne i niezdolne do przeciwdziałania skutkom powstałych mutacji lub uszkodzeń. Zarówno na etapie inicjacji, jak i w kolejnych etapach promocji i progresji, uczestniczy wiele genów zorganizowanych w szlaki regulatorowe. Uaktualniana na bieżąco liczba tych genów stale rośnie. Akumulacja błędów zaburzających funkcjonowanie szlaków regulatorowych promuje komórkę w kierunku transformacji nowotworowej. W procesie karcynogenezy mogą uczestniczyć wirusy onkogenne i niektóre bakterie. W niektórych typach nowotworów proces transformacji mogą indukować aberracje chromosomowe, a także interakcja między genami. Większość nowotworów ma charakter sporadyczny, niektóre występują częściej w rodzinach tzw. wysokiego ryzyka, czyli w przypadku rodzinnego nosicielstwa zmutowanych genów predestynujących do zaistnienia nowotworów dziedzicznych. Zasygnalizowane wyżej tezy wykładu zostaną szczegółowiej omówione dla wybranych typów nowotworów.

 

 

Treści kształcenia:

- Pojęcie procesu nowotworzenia

- Czynniki mutagenne i karcinogenne

- Molekularne podłoże transformacji nowotworowej

- Geny zaangażowane w onkogenezę

- Modele inicjacji i rozwoju nowotworu

- Podatność na zachorowanie

- Dziedziczna predyspozycja do choroby nowotworowej

- Zasady dziedziczenia predyspozycji do choroby nowotworowej

- Rodzinne występowanie nowotworów

- Genetyka czy środowisko – rola diety w prewencji nowotworów

- Mechanizmy epigenetyczne w etiologii choroby nowotworowej

- Analizy molekularne DNA i RNA w wykrywaniu dziedzicznych predyspozycji do nowotworów

- Testy DNA średniego i niskiego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe

- Molekularne markery nowotworowe

- Nowe metody terapii raka

- Terapia celowana molekularnie (onkologia personalizowana)

- Genetyka kliniczna wybranych nowotworów złośliwych

- Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (gwiaździaki, glejaki, nowotwory pochodzenia zarodkowego)

- Nowotwory wrodzone (retinoblastoma, nephroblastoma)

- Fizjologiczne i niefizjologiczne drogi transferu komórki nowotworowej – zaraźliwość raka

- Kliniczne i społeczne aspekty badań przesiewowych

- Czy „na raka chorujemy codziennie” ?

Efekty kształcenia

Po wysłuchaniu prezentowanych treści, kursanci będą potrafili odpowiedzieć na najbardziej frapujące pytania: skąd się bierze rak?, czy rak jest chorobą cywilizacyjną?, czy poprzez nasz styl życia i stosowaną dietę możemy mieć wpływ na indukcję i rozwój nowotworu?, jaka jest rola czynników dziedzicznych?, czy można się zarazić rakiem?, czy diagnostyczne testy DNA mają znaczenie wyłącznie pozytywne?, czy identyfikacja zwiększonego ryzyka choroby nowotworowej będzie dla pacjenta korzystna, czy też poza stygmatyzacją wpędzi go jedynie w kancerofobię?, czy rak jest wyrokiem?

Metody pracy

wykład otwarty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny, test

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów