Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Diabeł tkwi w szczegółach, czyli żywa historia języka polskiego

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, prof. UAM dr hab. Jolanta Migdał


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 7.11.2023 18:00 - 20:25
2. wtorek 21.11.2023 18:00 - 20:25
3. wtorek 28.11.2023 18:00 - 20:25
4. wtorek 5.12.2023 18:00 - 20:25
5. wtorek 12.12.2023 18:00 - 20:25
6. wtorek 19.12.2023 18:00 - 20:25
7. wtorek 9.01.2024 18:00 - 20:25
8. wtorek 16.01.2024 18:00 - 20:25
9. wtorek 23.01.2024 18:00 - 20:25
10. wtorek 30.01.2024 18:00 - 20:25

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest ukazanie współczesnego języka polskiego jako efektu przemian, jakie zachodziły w jego strukturze we wcześniejszych okresach istnienia.

Tematyka kursu

Tematem zajęć jest opis języka polskiego w ujęciu diachronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem treści niezbędnych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny, Omówione zostaną zatem następujące zagadnienia:

  1. Przedmiot i metody badawcze historii języka polskiego (różne koncepcje przedmiotu, problemy badawcze).
  2. Miejsce polszczyzny wśród języków Europy i świata (typologia języków świata, język starocerkiewnosłowiański, geneza polszczyzny).
  3. Kształtowanie się polskiego języka literackiego (zabytki języka polskiego, periodyzacje).
  4. Dzieje pisma, w tym: głagolica, cyrylica, charakterystyka staropolskiej ortografii.
  5. Najważniejsze zmiany w zakresie systemu językowego polszczyzny:

fonetyka / fonologia (np. przegłos lechicki, ewolucja jerów, rozwój sonantów, iloczas, palatalizacje);

fleksja imienna (np. proces kształtowania się polskiej deklinacji – morfologizacja i demorfologizacja rodzaju, zanik liczby podwójnej, wykształcenie się rodzaju męskożywotnego i męskoosobowego, ukształtowanie odmiany przymiotnika);

fleksja werbalna (np. proces kształtowania się polskiej koniugacji, rozwój czasu przeszłego i jego konsekwencje dla innych kategorii gramatycznych czasownika, powstanie nowych polskich wzorców odmiany w czasie teraźniejszym, rozwój trybu rozkazującego).

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi zreferować poglądy na temat historycznego rozwoju języka polskiego, a także wskazać implikacje zjawisk historycznojęzykowych we współczesnej polszczyźnie.

Metody pracy

Wiodącą formą zajęć jest wykład z elementami ćwiczeń, powiązany z dyskusją na temat omawianych zagadnień.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wykładowca udostępnia potrzebne materiały w wersjach cyfrowych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

 

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów