Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Dlaczego potrzebna nam retoryka? Miejsce retoryki w humanistycznym trivium

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 5.11.2021 17:30 - 19:00
2. piątek 12.11.2021 17:30 - 19:00
3. piątek 19.11.2021 17:30 - 19:00
4. piątek 26.11.2021 17:30 - 19:00
5. piątek 3.12.2021 17:30 - 19:00
6. piątek 10.12.2021 17:30 - 19:00
7. piątek 17.12.2021 17:30 - 19:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest uzmysłowienie słuchaczom, że kultura europejska opiera się na umiejętności prowadzenia dyskusji, rzeczowej, popartej argumentacją, jednak niewolnej od emocji, zarówno po stronie mówcy, jak też słuchacza (ethos, pathos), które jednak powinny podlegać kontroli, aby retoryka nie przerodziła się w erystykę (zwalczanie drugiej strony sporu per fas et nefas). Celem jest wyjaśnienie pozycji retoryki w trivium (sztuki wyzwolone oparte na słowie, obok quadrivium - sztuk wyzwolonych opartych na stosunkach liczbowych), w wertykalnie wznoszącej się skali: gramatyka, retoryka, dialektyka, jako nieprzypadkowej. Celem jest pokazanie  obecności i skuteczności kształcenia w systemie trivium na przestrzeni dziejów Europy Zachodniej i Wschodniej (Cesarstwo Bizantyńskie do 1453r.).

Tematyka kursu

Zapoznanie uczestników kursu z definicjami retoryki jako sztuki efektywnego i efektownego przekonywania do swoich racji, zmieniającymi się na przestrzeni dziejów (doprowadzenie do najnowszych koncepcji retoryki i retoryczności). Zapoznanie słuchaczy z dziejami wykształcenia w Europie, zarówno na jej wschodzie, co zachodzie, w tym wskazanie na rolę retoryki i stawiane przed kształceniem retorycznym wymogi. Przedstawienie charakterystyki trivium i quadrivium jako całościowego (ogólnego) wykształcenia młodych ludzi; w charakterystyce trivium uzasadnienie pozycji retoryki między gramatyką a dialektyką oraz zapoznanie uczestników kursu z tzw. wstępnymi ćwiczeniami retorycznymi, stanowiącymi swoistą trampolinę z poziomu gramatyki na poziom retoryki.

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu po jego zakończeniu nabędzie umiejętności rozpoznawania retoryki od erystyki; zdobędzie wiedzę na temat nauczania w ramach trivium i jego zastosowania; będzie umiał spojrzeć na retorykę z perspektywy jej dziejów, a także szerokich obszarów jej zastosowania, zarówno w przeszłości, jak obecnie. Będzie też umiał nazwać i scharakteryzować wstępne ćwiczenia retoryczne umożliwiające biegłość językową i ozdobność wykraczające poza znajomość gramatyki.  

Metody pracy

Zasadniczo wykład, ale też polecanie tekstów do przeczytania celem przedyskutowania niektórych wybranych aspektów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Napisanie testu ze zgromadzonej wiedzy.