Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Rosalska


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.03.2018 16:30 - 18:00
2. wtorek 20.03.2018 16:30 - 18:00
3. wtorek 27.03.2018 16:30 - 18:00
4. wtorek 10.04.2018 16:30 - 18:00
5. wtorek 17.04.2018 16:30 - 18:00
6. wtorek 24.04.2018 16:30 - 18:00
7. wtorek 8.05.2018 16:30 - 18:00
8. wtorek 15.05.2018 16:30 - 18:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Rozwijanie kompetencji w zakresie projektowania ofert doradczych dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej
 • Rozwijanie warsztatu diagnostycznego i metodycznego w zakresie doradztwa zawodowego
 • Rozwijanie wiedzy na temat współczesnych koncepcji doradztwa zawodowego
 • Aktualizacja wiedzy na temat czynników kształtujących przebieg karier edukacyjnych i zawodowych

Tematyka kursu

 • Cele i treści doradztwa zawodowego w szkole podstawowej
 • Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego
 • Doradztwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy
 • Profile kompetencyjne doradcy zawodowego
 • Diagnoza zasobów karierowych ucznia
 • Rozwiązania metodyczne w procesie doradztwa grupowego w szkołach podstawowych
 • Budowanie współpracy z rodzicami w zakresie wspierania projektów edukacyjnych i karierowych ucznia
 • Zasoby i materiały dydaktyczne w pracy doradcy zawodowego
 • Ewaluacja ofert doradczych

Efekty kształcenia

Po realizacji kursu uczestnik:

 • Wskaże cele i treści doradztwa zawodowego w szkole podstawowej
 • Zaprojektuje spójną ofertę doradczą dla 7 i 8 klasy szkoły podstawowej (20h)
 • Uzasadni własną ofertę doradczą w świetle współczesnych koncepcji doradztwa zawodowego
 • Dobierze narzędzia diagnostyczne adekwatne do rozpoznawanych zasobów
 • Uzasadni dobór rozwiązań metodycznych w kontekście założonych celów
 • Opracuje własne rozwiązania w zakresie ewaluacji początkowej, formatywnej i końcowej

Metody pracy

wykład, praca w małych grupach, projekt doradczy, analiza narzędzi diagnostycznych ukierunkowanych na rozpoznawanie zasobów karierowych, dyskusja, praca z tekstem, analiza przypadków


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

grupowy projekt doradczy obejmujący program doradztwa zawodowego dla 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów