Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Emisja głosu mówiona dla nauczycieli, logopedów i pracujących głosem

Prowadzący: mgr Katarzyna Strojna-Bigora


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 23.11.2018 15:00 - 18:00
2. sobota 24.11.2018 9:00 - 15:00
3. niedziela 25.11.2018 9:00 - 13:30
4. piątek 4.01.2019 15:00 - 19:00
5. sobota 5.01.2019 9:00 - 14:30

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Przekazanie podstawowych wiadomości na temat budowy narządów mowy  i higieny głosu .
 • Uwrażliwienie uczestników na:

-warunki umożliwiające osiągnięcie poprawności wymawianiowej i właściwej emisji głosu 
-wyrazistość artykulacyjną i naturalność brzmienia podczas mówienia 

 • Dostosowanie ćwiczeń  do indywidualnych potrzeb uczestników kursu w celu osiągnięcia sprawności fonacyjnej i artykulacyjnej
 • Korzystanie z ćwiczeń poprawności wymawianiowej opartych na improwizacji: rozwijających wyobraźnię, interpretację, prozodię mowy, doskonalących umiejętność wystąpień publicznych.
 • Wyrobienie nawyku systematycznego stosowania ćwiczeń relaksacyjnych, sprawności narządów mowy, ćwiczeń fonacyjnych, rezonacyjno- artykulacyjnych, dokonywanie właściwej samooceny.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami oddechu, w tym oddechu terapeutycznego wspomagającego mówienie
 • Wprowadzenie wybranych technik aktorskich pomocnych w osiąganiu pewności siebie, właściwej postawy ciała, wspomagających ekonomiczne używanie głosu

Zapoznanie z treningami relaksacyjnymi jako metodą zadbania o siebie, właściwe podejście do priorytetów i samooceny.

Tematyka kursu

 • Praca nad siłą i nośnością głosu. Ekonomiczne posługiwanie się narządem fonacyjnym, zapobiegające jego przeciążeniu podczas emocjonalnego realizowania tekstu.
 • Kultura mowy i komunikacji. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia wpływające na doskonalenie obserwacji siebie. Improwizacja. Wewnętrzny rytm. Techniki oddechowe.
 • Opanowanie tremy przez wypracowywanie własnego stylu wypowiedzi Pewność artykulacyjna. Wybrane techniki aktorskie, bazujące na potencjale słuchacza wskazujące rolę intuicji w obserwacji własnych możliwości
 • Kontrola własnych błędów wymowy . Postawa ciała – integralna część w procesie prawidłowego oddychania i stosowania zasad prawidłowej wymowy.
 • Wprowadzenie ćwiczeń doskonalących koncentracje podczas mówienia, oddychania i panowania nad ciałem (głównie technika F.M Alexandra).
 • Prezentacja wybranego utworu literackiego i utworu pisanego przez siebie (np., recenzja, artykuł), ćwiczeń artykulacyjnych w oparciu o poznane metody pracy.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi;

 • Wykazać znajomość ćwiczeń warunkujących poprawność wymawianiową
 • Wykazać znajomość podstawowych ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych, prawidłowej wymowy samogłosek ustnych i nosowych, kultury komunikowania się
 • Przedstawić podstawowe metody, techniki poprawiające komunikację, doskonalące wystąpienia publiczne i podnoszące samoocenę.
 • Wykazać twórczą postawę, być kreatywny, wprowadzać elementy improwizacji podczas ćwiczeń doskonalących wymowę i brzmienie głosu, prozodię mowy
 • Wykorzystać zdobytą wiedzę i stosować samodzielnie poznane techniki, ćwiczenia w praktyce, pracować efektywnie samodzielnie i zespołowo zachowując zasady etyki,  dostrzec konieczność stosowania regularnego, zdyscyplinowanego treningu usprawniającego aparat mowy i techniki mówienia w pracy zawodowej i życiu codziennym.
 • Lepiej się czuć, rozumie potrzebę właściwego oddechu, postrzega siebie w lepszym ,,JA,,
 • Jest gotowy do zdobywania kolejnych doświadczeń dotyczących tematyki kursu.
 • Jest pewniejszy siebie i wie, że nie można zmienić tego co było ale zawsze zmieniając dziś można zawalczyć o wygrane jutro:) 

Metody pracy

 • Ćwiczenia na bazie improwizacji – aktywność artykulacyjna tworzenie skrętaczy  języka (lingwołamki, łamikrtańki)  – słowne ciągi trudne - materiał ćwiczebny w nauczaniu dykcji.  Wykorzystanie intencji aktorskich podczas ćwiczeń oddechowych , prowokowanie interpretacji przy użyciu głoski, samogłoski, dźwięku, rytmu, ruchu, gestu.  Twórcze wykorzystanie ćwiczeń oddechowych.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wspólne wykonanie ćwiczeń związanych z kursem i indywidualne wykonanie ustalonego i przygotowanego wcześniej, podczas zajęć tekstu literackiego.