Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Erotyka filozoficzna

Prowadzący: dr Wiesław Małecki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.01.2021 15:30 - 17:00
2. sobota 30.01.2021 15:30 - 17:00
3. sobota 6.02.2021 15:30 - 17:00
4. sobota 13.02.2021 15:30 - 17:00
5. sobota 20.02.2021 15:30 - 17:00
6. sobota 27.02.2021 15:30 - 17:00
7. sobota 6.03.2021 15:30 - 17:00
8. sobota 13.03.2021 15:30 - 17:00
9. sobota 20.03.2021 15:30 - 17:00
10. sobota 27.03.2021 15:30 - 17:00
11. sobota 10.04.2021 15:30 - 17:00
12. sobota 17.04.2021 15:30 - 17:00
13. sobota 24.04.2021 15:30 - 17:00
14. sobota 8.05.2021 15:30 - 17:00
15. sobota 15.05.2021 15:30 - 17:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przedstawienie różnych koncepcji kultury, której fundamenty buduje różnorako rozumiany fenomen miłości.

Zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi ideami antropologii i filozofii miłości (np. erotyki filozoficznej).

Rozpoznanie i krytyczna analiza fenomenu miłości w perspektywie historycznej, literackiej i filozoficznej.

Budowanie instrumentów do interpretacji miłości jako istotnego zjawiska w kulturze współczesnej.

Tematyka kursu

Wykłady poświęcone są miłości jako zjawisku w kulturze i oznaczają pogłębione jego analizy. Oznacza to, że będziemy się uważnie przyglądać różnym sposobom zarówno wyobrażania sobie miłości, jak i jej literackim, filozoficznym i kulturowym symbolom, a także przybliżać te wybrane koncepcje humanistyczne, w których miłość odgrywa fundamentalną rolę. Z tak ledwie zarysowanego rozległego obszaru przedmiotowego naszych dociekań przyjrzymy się oczywiście jedynie niektórym koncepcjom (przede wszystkim filozoficznym, ale i kulturoznawczym i socjologicznym). Swoistym przewodnikiem - choć nie jedynym - będzie tu filozof i antropolog Ferdynand Fellmann, nie tylko autor oryginalnej teorii człowieka jako istoty wywodzącej się z pary ale także myśliciel, który w wydanej krótko przed śmiercią w roku 2019 niezwyczajnej autobiografii określił sam siebie nie tyle jako filozofa, a właśnie "Erozofa", wskazując na dominację Erosa nad Logosem, miłości nad rozumem i wiedzą w proponowanym przez niego dyskursie [chodzi o książkę: F. Fellmann, "Der Erosoph. Eine philosophische Autobiographie", Wurzburg 2019]. Właśnie Fellmann - którego pierwszy tom rozważań poświęconych erotyce filozoficznej współ-tłumaczyłem na język polski [zob.: F. Fellmann, "Para. Erotyczne źródła człowieczeństwa", Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009] proponuje przyjąć konkretne ramy, które wyznaczą punkt wyjścia naszych enuncjacji: dwa najstarsze erotyczne mity kulturowe Zachodu - platoński mit o ludziach kulach oraz biblijny mit wygnania z raju... Będzie to jednak zaledwie początek pewnych peregrynacji, które - poprzez m. in. zaskakującą diagnozę erotyczności znakomitego włoskiego humanisty Poggio Braccoliniego, XVIII-wieczne filozofie płci, jak i oryginalną wykładnię Don Juana niedawnego austriackiego noblisty, doprowadzą nas w końcu do konstatacji Ewy Illouz, że obecny, współczesny nam "kapitalizm emocjonalny" wykształcił zupełnie nową kulturę emocjonalności, która zrywa radykalnie z przeszłością, ostatecznie gubiąc sens wszelkich istotnych, wypracowanych w kulturze kodów i dyskursów erotycznych. Co oznaczać będzie konieczność zmierzenia się z jej tezą o kulturowej śmierci miłości...

Wybrana literatura:

 1. F. Fellmann, „Para. Erotyczne źródła człowieczeństwa”, Poznań 2009
 2. F. Fellmann, „Der Liebes-Code: Schlüssel zur Polarität der Geschlechter“, Parerga 2007
 3. G. Bataille, „Erotyzm“, słowo/obraz, terytoria 2007.
 4. P. Handke, „Don Juan (sam o sobie opowiada)”, Czytelnik, W-wa 2006.
 5. J. Ortega y Gasset, „Szkice o miłości”, Czytelnik, W-wa 1989.
 6. B. Malinowski, „Seks i stłumienie w społecznościach dzikich”, PWN, W-wa 1987.
 7. M. Mead, „Mężczyźni i kobiety”, Kraków 2013.
 8. I. C. Schick, „Seksualność Orientu. Przestrzeń i Eros”, Oficyna Naukowa, 2012.
 9. M. Karpiński, „Najstarszy zawód świata. Historia prostytucji”, Iskry, 2010.
 10. L. M. Nijakowski, „Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Iskry, 2010.
 11. S. Blaffer Hrdy, „Kobieta, której nigdy nie było”, Warszawa 2005.
 12. F. La Cecla, „Szorstkim być. Antropologia mężczyzny”, Sic!, W-wa 2014.
 13. E. Badinter, „Fałszywa ścieżka”, wab, 2003.
 14. Platon, „Uczta”, (różne wydania).

15.M. Uliński, „Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej”, Aureus, Kraków 2001.

 1. E. Illouz, „Uczucia w dobie kapitalizmu”, Terminus W-wa 2010.
 2. P. Bracciolini, „Opowieści ucieszne”, Warszawa 2019.
 3. M. Gdula, „Trzy dyskursy miłosne”, Oficyna Wydawnicza.

Efekty kształcenia

Słuchacz/ka:

Posiada pogłębioną wiedzę na temat różnych sposobów rozumienia fenomenu miłości i jego roli w kulturze w wybranych koncepcjach filozoficznych, antropologicznych i socjologicznych

Dysponuje narzędziami badawczymi pozwalającymi zidentyfikować i zinterpretować współczesne formy miłości jako konstruktu kulturowego

Potrafi rozpoznać zarówno źródła jak i formy istnienia przesądów kulturowych związanych z fenomenem miłości

Wykazuje się znajomością pojęć i terminologii pozwalających mu/jej sprawniej poruszać się w interdyscyplinarnej sferze kultury współczesnej

Wykazuje się postawą otwartości i wrażliwości w obliczu różnorodności złożonych i subtelnych form fenomenu miłości w świecie ducha

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem narzędzi Teams


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (test wyboru) dotyczącym treści przedstawionych podczas wykładów. Brak lektur obowiązkowych.