Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Executive coaching-coaching menedżerski

Prowadzący: dr Paweł Gondek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 18.01.2019 17:30 - 20:45
2. piątek 25.01.2019 17:30 - 20:45
3. piątek 1.02.2019 17:30 - 20:45
4. piątek 8.02.2019 17:30 - 20:45
5. piątek 15.02.2019 17:30 - 20:45

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem executive coachingu jest rozwój kompetencji i umiejętności menedżerskich w zakresie coachingu i mentoringu. Kurs pomoże odkryć i uruchomić wewnętrzny potencjał, ukierunkowuje na realizację zadań organizacyjnych oraz własnych aspiracji. Zajęcia przedstawią zarówno umiejętności twarde, takie jak planowanie, analizowanie, zarządzanie produktami, jak i umiejętności miękkie – zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie zespołu, motywowanie oraz rozwijanie pracowników.

Tematyka kursu

  1. Badanie potrzeb organizacji i menedżera
  2. Określenie celów organizacji i menedżera, stworzenie planu działania
  3. Wdrożenie coachingu oraz metod pomiaru efektywności działania
  4. Rozwój coachingowego stylu zarządzania wspierającego orientację na ludzi, ich potencjał i zasoby oraz koncentrację na rezultatach biznesowych i procesowe podejście do zarządzania
  5. Rozwój przywództwa osobistego i biznesowego, kluczowego dla efektywnego działania; budowanie kompetencji komunikacyjnych ukierunkowany na umiejętność prowadzenia dialogu organizacyjnego

Efekty kształcenia

- Słuchacz potrafi prowadzić rozmowę wg standardów coachingowych

- Uczestnik potrafi rozpisać i wdrożyć plan sukcesji

- Słuchacz umie powiązać identyfikację celów wskazanych przez organizację z celami menedżera

- Umiejętność prowadzenia facylitacji

- Uczestnik kursu rozumie wpływ właściwego coachingu, mentoringu i facylitacji na holistyczny rozwój organizacji

- Słuchacz jest w stanie wskazać i wdrożyć metody pomiaru efektywności działań coachingowych

- Słuchacz wskazuje i opisuje planowanie, analizowanie, zarządzanie produktami, a także podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania i metody rozwijania pracowników

- Kursant wyjaśnia czym jest ewaluacja i jak należy ją przeprowadzić z korzyścią dla organizacji

Metody pracy

Wykład problemowy, case study, warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Poprowadzenie rozmowy coachingowej.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów