Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Filozofia edukacji

Prowadzący: dr hab. Danuta Anna Michałowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 10.11.2018 9:45 - 12:15
2. sobota 17.11.2018 9:45 - 12:15
3. sobota 24.11.2018 9:45 - 12:15
4. sobota 1.12.2018 9:45 - 12:15
5. sobota 8.12.2018 9:45 - 12:15

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy z zakresu filozofii edukacji, z teorią i praktyką edukacyjną bazującą na zdobyczach nauk humanistycznych i społecznych. W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu uczestnik zajęć powinien znać różne podejścia w myśleniu o edukacji, znać różnorodne rozwiązania w zakresie polityki oświatowej (system wychowania i kształcenia). Celem zajęć jest zdobycie wiedzy o sposobach ujmowania najważniejszych zagadnień edukacyjnych z perspektywy rozwoju myśli filozoficznej oraz współczesnych problemów kształcenia, wychowania oraz systemu oświaty. W wyniku realizacji treści zajęć student ma rozwinąć umiejętność krytycznego myślenia o różnych aspektach edukacji (teoria i praktyka). Celem zajęć jest kształtowanie wśród studentów świadomości istnienia różnych perspektyw światopoglądowych i wpływu założeń filozoficznych na proces edukacji i jego organizację.

Tematyka kursu

Zajęcia mają wyposażyć studenta w wiedzę dotyczącą współczesnych nurtów filozoficznego myślenia o edukacji oraz wyposażyć w umiejętność krytycznego i refleksyjnego analizowania wybranych modeli edukacji, modeli szkoły i ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych problemów kształcenia i wychowania w zglobalizowanym świecie. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą o teoriach edukacyjnych i ich współczesnych formach realizacji ze szczególnym zaakcentowaniem filozoficznych podstaw wychowania i kształcenia. Uczestnicy zajęć mają także rozwinąć umiejętność krytycznej analizy współczesnych procesów edukacyjnych w perspektywie lokalnej i globalnej, z wykorzystaniem nowo nabytej wiedzy o kierunkach rozwoju edukacji w kraju i na świecie i ich kontekstach filozoficznych.

Treści kształcenia:

 1. Filozofia edukacji – główne obszary eksploracji teorii i praktyki kształcenia i wychowania. System pojęć znajdujący się na pograniczu filozofii wychowania, filozofii społecznej, filozofii kultury, etyki, antropologii i pedagogiki.

        2. Człowiek i jego podmiotowość w wychowaniu z perspektywy filozofów - współczesne modele edukacji w kontekście wybranych teorii filozoficznych. Analiza współczesnych koncepcji filozoficznych, znaczących dla teorii wychowania: personalizm, filozofia dialogu, egzystencjalizm, fenomenologia, filozofia dramatu

        3. Filozofia społeczno - polityczna a społeczne funkcje edukacji. Edukacja w społeczeństwie demokratycznym/kapitalistycznym/konsumpcyjnym.

         4. Edukacja humanistyczna w kulturze neoliberalnej. Dyskurs neoliberalny a edukacja artystyczna, filozoficzna i etyczna. Wartości promowane w kulturze neoliberalnej. Ubóstwo etyczne neoliberalizmu.

         5. Filozoficzne konteksty wybranych koncepcji współczesnej pedagogiki.

Zarys ważniejszych nurtów i kierunków pedagogiki:

 1. Pedagogika kultury (S. Hessen)
 2. Pedagogika Nowego wychowania (m.in. pedagogika M. Montessori, pedagogika C. Freineta)
 3. Pedagogika R. Steinner’a
 4. Pedagogika pragmatyzmu (J. Dewey)
 5. Edukacja elastyczna – flexischooling (R. Meighan, J. Holt), homeschooling
 6. Pedagogika antyautorytarna - Summerhill (A.S. Neill), (B. Spock)
 7. Pedagogika postmodernizmu (F. Fukuyama, T. Szkudlarek)
 8. Antypedagogika (H. Von Schoenebeck); pedagogika negatywna (A.Braunmuhl), (A. Miller)

Efekty kształcenia

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia uczestnik:

 1. Posiada uporządkowane podstawowy wiedzy z zakresu filozofii edukacji, definiuje istotne pojęcia dla tego obszaru wiedzy
 2. W kontekście wybranych teorii filozoficznych wymienia i opisuje problemy wychowawcze i edukacyjne we współczesnym społeczeństwie (w szkole i poza nią) oraz wskazuje sposoby ich rozwiązania lub tworzy nowe pomysły na ich rozwiązanie
 3. Potrafi wskazać na rodzaj wpływu dokonań myśli filozoficznej na teorię i praktykę edukacyjną na przykład w zakresie formułowania programu nauczania/ modelu edukacji
 4. Potrafi poprowadzić konstruktywną dyskusję w zakresie wybranych zagadnień z filozofii edukacji
 5. Prawidłowo określa filozoficzne podstawy wybranej koncepcji edukacyjnej, analizuje i diagnozuje problemy edukacyjne w odniesieniu do teorii filozoficznych
 6. Jest świadomy wpływu myśli filozoficznej na działalność edukacyjną oraz sposoby diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych z jakimi spotyka się nauczyciel w szkole
 7. Korzysta ze źródeł literaturowych oraz pomocy dydaktycznych,
 8. Samodzielnie przygotowuje pracę pisemną na wybrany temat w oparciu o literaturę z zakresu filozofii edukacji, wyniki dyskusji odbytych podczas zajęć oraz własne przemyślenia.
 9. Współpracuje z innymi, dba o jakość komunikacji w tracie dyskusji i wykonywanych zadań, dokonuje samooceny.

Metody pracy

metody problemowe, metody pracy w grupie, dyskusja, praca indywidualna z tekstem, wykład interaktywny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca pisemna