Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Filozofia grecko-rzymska dla zabieganych, czyli w jaki sposób antyczni myśliciele mogą zmienić moje życie

Prowadzący: mgr Adam Sokół


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 1.04.2021 17:30 - 19:00
2. czwartek 8.04.2021 17:30 - 19:00
3. czwartek 15.04.2021 17:30 - 19:00
4. czwartek 22.04.2021 17:30 - 19:00
5. czwartek 29.04.2021 17:30 - 19:00
6. czwartek 6.05.2021 17:30 - 19:00
7. czwartek 13.05.2021 17:30 - 19:00
8. czwartek 20.05.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Impulsem do stworzenia kursu była obserwacja, że znacząca liczba problemów i pytań, z którymi boryka się współczesny człowiek, ma swoją wieloletnią historię. Co więcej, filozofia antyczna proponuje szereg odpowiedzi, które mogą być inspiracją do zmiany sposobu naszego życia. Niestety, najczęściej nie mamy czasu na studiowanie opasłych tomów ksiąg filozoficznych. Dlatego kurs ma na celu:

 • zaprezentowanie słuchaczom najważniejszych wiadomości dotyczących filozofii starożytnej kręgu europejskiego
 • przybliżenie fragmentów klasycznych tekstów filozoficznych
 • zastanowienie się, jak myśl antyczna może pomóc współczesnemu człowiekowi w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych
 • rozwijanie umiejętności dyskutowania, przedstawiania własnego zdania i odpierania argumentacji oponenta

Tematyka kursu

Kurs będzie obejmował 8 spotkań:

 1. Siedmiu mędrców greckich. Początki filozofii greckiej: filozofowie jońscy, Heraklit, Parmenides, Demokryt
 2. Pitagoras, Protagoras i sofiści, Sokrates
 3. Platon
 4. Arystoteles
 5. Stoicyzm
 6. Epikureizm, hedonizm
 7. Augustyn z Hippony
 8. Boecjusz z Dacji. Podsumowanie kursu

Efekty kształcenia

 1. Podstawowa wiedza dotycząca filozofii grecko-rzymskiej
 2. Umiejętność lektury tekstu filozoficznego
 3. Umiejętność formułowania pytań filozoficznych
 4. Umiejętność pracy grupowej
 5. Umiejętność dyskusji (wyrażania własnych myśli oraz poszanowania zdania drugiej osoby)
 6. Możliwość odniesienia poruszanej problematyki do własnego życia, odpowiedzi na niektóre stawiane sobie pytania egzystencjalne
 7. Świadomość dziedzictwa myśli antycznej we współczesnej Europie

Metody pracy

wykład wprowadzający, dyskusja, praca w grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Krótka praca pisemna (1-2 str. A4) na temat ustalony wcześniej z prowadzącym

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów