Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne [kursy zdalne]

Filozoficzne koncepcje terapii

Prowadzący: dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 255,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 26.10.2022 17:30 - 19:00
2. środa 9.11.2022 17:30 - 19:00
3. środa 16.11.2022 17:30 - 19:00
4. środa 23.11.2022 17:30 - 19:00
5. środa 30.11.2022 17:30 - 19:00
6. środa 7.12.2022 17:30 - 19:00
7. środa 14.12.2022 17:30 - 19:00
8. środa 21.12.2022 17:30 - 19:00
9. środa 11.01.2023 17:30 - 19:00
10. środa 18.01.2023 17:30 - 19:00
11. środa 25.01.2023 17:30 - 19:00
12. środa 1.02.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem wykładu jest obszerna prezentacja zagadnienia terapii – zatem tematów: zdrowia, choroby, normy, kondycji ludzkiej, samopoznania, a następnie koncepcji medykalizacji życia społecznego, tzw. bio (władzy) medycyny, bioetycznego sporu o definicje i formy „terapii” –począwszy od wykładni filozofów antycznych, aż po nurt posthumanistyczny. Wykład ma pokazać Słuchaczom bogactwo i walory nie stricte historycznego, lecz problemowo/badawczo zorientowanego wykładu, prezentującego pewną linię zagadnienia i spory naukowe reprezentatywne dla historii filozofii i socjologii wiedzy. Wykład ma zatem charakter transdyscyplinarny, na jaki składają się spuścizna filozofii klasycznej i historii medycyny, w tym psychiatrii, a także współczesne nurty zarówno etyki medycznej, jak i filozofii sztuki, antropologii filozoficznej i transhumanizmu.

Tematyka kursu

Wykład 1: Od therapeia do enhancement: Filozoficzne ujęcia terapii. Keywords: therapeia, meditatio, techniki Siebie, troska o siebie, miara/równowaga, Ja/Selbst/self, podmiot, homo narrans, umysł anamnetyczny, zdrowie/norma, pathos, sprawczość, doskonałość, enhancement; S. Sontag, M.Foucault, S.Kierkegaard, O. Sackcs

Wykład 2-3: Presokratejski i Sokratejski postulat samopoznania. Keywords: Pitagorejczycy, Kynicy, methron, symmetria, gnothi seauton/poznaj samego siebie, granica/peras, podmiotowość, Sokrates, Platon, anamneza, pamięć, theoria, peristrophe, dajmonion, metafora zwierciadła

Wykład 4: Hellenistyczne modele tzw. Kultury Ja. Keywords: epimeleia heautou/troska o Ja, praemeditatio malorum/rachunek sumienia, epikureizm, Epiktet, stoicyzm, kontemplacja, L.A.Seneka, kultura listu, Marek Aureliusz, śmiertelność, czas,  ilozofia medycyny, Galen; M. Foucault, P. Hadot, J. Domański

Wykłady 5-6: Postulaty „zdrowia duszy” i krytyka „namiętności duszy” – od średniowiecza do nowożytności. Keywords: askesis, meditatio, acedia (akedia-smutek-melancholia-depresja), monastycyzm, eremityzm, Ewagiusz Pontyjski, D.Hell, Augustyn, iluminacja, soliloquium, samopoznanie, autobiografia filozoficzna, vita activa – vita contemplativa, Mistrz Eckhart, passiones animae, sumienie,  M. de Montaigne, W. Shakespeare, B. Pascal, cogito, autorefleksja, emocja, afekt, R. Descartes, resilience studies, dynamis, Galen, O. Sacks

Wykłady 7-8: Filozoficzne koncepcje egzystencji.  Keywords: egzystencja, osobowość, cierpienie, współczucie, F.Nietzsche, Arcyludzkie, sumienie, „choroba na śmierć”, lęk, rozpacz, S. Kierkegaard, A.Schopenhauer, geniusz i szaleństwo, W. James, człowiek zdrowomyślny vs dusza chora, jaźń, Inny, F. Kafka, sytuacja graniczna, K. Jaspers, C.H.Unthan, P. Sloterdijk, „etyka pomimo”, bunt

Wykłady 9: Psychoanaliza. Keywords: S. Freud, żałoba a melancholia, kultura jako źródło cierpienia, emancypacja, podświadomość vs nieświadomość, przeniesienie narcystyczne, depresja, Inny, persona, dialog terapeutyczny, transgresja, archetyp, C.G. Jung, J. Kristeva, J. Lacan

Wykład 10: Biopolityka. Psychiatria dialogiczna. Keywords: A. Kępiński, schizofrenia, melancholia, lęk, wspólnota terapuetyczna, A.Kubin, l’art brut/ Outsider Art, art therapy, biopolityka, M. Foucault, H.-G.Gadamer, H.Prinzhorn, J.Dubuffet, talent/kreatywność, homo patiens, V. Frankl, logoterapia, E. Fromm

Wykłady 11-12: Terapia w sporze bioetycznym. Keywords: podmiot, samostanowienie, autonomia, pacjent kompetentny, prawo do opieki, prawo do informacji, postulat życia, testament woli, terapia uporczywa, transplantacja organów, religie wobec transplantacji, eutanazja/dobra śmierć, inżynieria genetyczna, terapia genowa, J. Habermas, J. Harris, J. Finnis, socjologia medycyny, zdrowie jako dobro publiczne.

Efekty kształcenia

 • Słuchacze znają stanowiska filozofów antycznych, średniowiecznych i nowożytnych wobec tematu zdrowia jako normy oraz historię patologizowania, aż do końca XX w., chorób/kryzysów zdrowotnych, takich jak choroba psychiczna, ułomność fizyczna, deficyt kognitywny, depresja, choroby nowotworowe oraz AIDS.
 • Słuchacze znają koncepcje terapii/terapeutyczności, oraz zdrowia vs choroby, wybranych filozofów: Platon, Epiktet, Seneka, Marek Aureliusz, Galen, Ewagriusz Pontyjski, Mistrz Eckhart, Descartes, Schopenhauer, Nietzsche, James, Freud, Jaspers, Jung, Kępiński, Merleau-Ponty, Foucault, Sontag, Gadamer, Sacks, Sloterdijk.
 • Słuchacze potrafią wskazać na różnice pomiędzy dwoma modelami terapeutyczności podejmującymi to samo zjawisko, np. „etyka pomimo” vs kalectwo (Nietzschego i Sloterdijka), np. rozmowa terapeutyczna wg Junga a wg Kępińskiego.
 • Słuchacze potrafią przywołać tematykę zdrowia i choroby kilku odmiennych tradycji filozoficznych, m.in. stoicyzm, mistycyzm chrześcijański, filozofia podmiotu, filozofia egzystencji, fenomenologia, strukturalizm.
 • Słuchacze znają XX-wieczną europejską tradycję l’art brut i outsider art oraz potrafią wpisać ją w kontekst refleksji filozoficznej (np. Foucault) oraz medycznej (np. Jung, Kępiński) a także współczesnych disability studies i resilience studies.
 • Słuchacze znają aktualne polskie ustawodawstwo dotyczące transplantologii, aborcji, badań prenatalnych, opieki paliatywnej, ochrony praw pacjenta w stanie wegetatywnym – a także potrafią formułować dylematy etyczne w obrębie tej problematyki.
 • Słuchacze rozumieją, że lektura klasycznego tekstu źródłowego (np. Seneka, np. Kant) służyć może dokonaniu jego heurezy i adaptacji/aplikacji do aktualnie stawianych zagadnień naukowych czy też problemów społeczno-kulturowych (np. medykalizacja życia, patologizacja chorób psychicznych, ocena samobójstwa).
 • Słuchacze potrafią wykorzystać zdobyte informacje na polu transdyscyplinarnej refleksji humanistycznej, tj. rozumieją ich znaczenie dla historii kultury, a także w obrębie własnego doświadczenia egzystencjalnego.

Metody pracy

Wykład problemowy (prezentacja), wykład konwersatoryjny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny. Słuchacz/Słuchaczka przygotowuje jedno dowolnie wybrane zagadnienie – z listy zagadnień tematycznych, prezentowanych na wykładach (jedno zagadnienie odpowiada tematyce jednego wykładu).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów