Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Formy pomocy psychologicznej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Anna Słysz


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 30.10.2021 9:00 - 11:15
2. sobota 13.11.2021 9:00 - 11:15
3. sobota 27.11.2021 9:00 - 11:15
4. sobota 11.12.2021 9:00 - 11:15
5. sobota 8.01.2022 9:00 - 11:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi formami pomocy psychologicznej (założenia, cele), takimi jak: poradnictwo, psychoterapia, coaching, doradztwo zawodowe, promocja zdrowia, interwencja kryzysowa, grupy samopomocy, mediacje, socjoterapia.

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wiedzę na następujące tematy:

  • Specyfika pomocy psychologicznej
  • Kompetencje psychologa, psychiatry i psychoterapeuty
  • Podstawowe formy pomocy psychologicznej i ich zastosowanie: poradnictwo, psychoterapia, coaching, doradztwo zawodowe, promocja zdrowia, interwencja kryzysowa, grupy samopomocy, mediacje, socjoterapia.
  • Wybrane metody i techniki z zakresu pomocy psychologicznej
  • Główne nurty współczesnej psychoterapii
  • Badania nad skutecznością psychoterapii

Analiza wybranych przypadków w obszarze pomocy psychologicznej

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

  • zna podstawowe formy pomocy psychologicznej i rozumie ich zastosowanie
  • potrafi określić specyfikę pracy psychologa, psychiatry i psychoterapeuty
  • potrafi wskazać podobieństwa i różnice między pomocą psychologiczną a psychoterapią
  • zna podstawowe założenia głównych nurtów współczesnej psychoterapii

Metody pracy

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza materiałów filmowych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.