Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

GIS dla nauczycieli

Prowadzący: mgr. inż. Patrycja Przewoźna


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 26.10.2018 17:00 - 19:15
2. piątek 9.11.2018 17:00 - 19:15
3. piątek 16.11.2018 17:00 - 19:15
4. piątek 23.11.2018 17:00 - 19:15
5. piątek 30.11.2018 17:00 - 19:15
6. piątek 7.12.2018 17:00 - 19:15
7. piątek 14.12.2018 17:00 - 19:15
8. piątek 11.01.2019 17:00 - 19:15
9. piątek 18.01.2019 17:00 - 19:15
10. piątek 25.01.2019 17:00 - 19:15

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Proponowany kurs jest odpowiedzią na zapisy treści w nowej podstawie programowej kształcenia dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, która zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020. Do tego czasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, nauczyciele geografii są zobowiązani włączyć  do programu nauczania zagadnienia dotyczące wykorzystania technologii geoinformacyjnych oraz GIS, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zatem przygotowanie zajęć będzie wymagać od nauczycieli nie tylko nowej wiedzy, ale również umiejętności.

Kurs „GIS dla nauczycieli” jest odpowiedzią na to wyzwanie. Uczestnicy kursu poznają teoretyczne podstawy związane z geoinformacją oraz zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na pracę z narzędziami GIS zarówno na etapie przygotowania zajęć, jak i w bezpośredniej pracy dydaktycznej z uczniami.

Tematyka kursu

 • Wstęp do geoinformacji – podstawowe pojęcia, narzędzia i przykłady ich zastosowania;
 • Mapy cyfrowe w sieci – przegląd geoportali oraz źródeł danych przestrzennych przydatnych do pracy dydaktycznej;
 • Mobilny GIS – odbiorniki GPS dostępne w każdym smartfonie, jak wykorzystać je na zajęciach?
 • Opracowywanie własnych map tematycznych z wykorzystaniem serwisów internetowych oraz danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł;
 • QGIS jako darmowe narzędzie GIS wspierające pracę nauczyciela geografii;
 • Podstawowe informacje niezbędne do pracy z wykorzystaniem danych przestrzennych - formaty danych (różnice między danymi wektorowymi i rastrowymi) oraz praca z układami współrzędnych;
 • Digitalizacja danych wektorowych (punktowych, liniowych i poligonowych) oraz praca na atrybutach;
 • Symbolizacja i kompozycja mapy – czyli jak zrobić, aby mapa była estetyczna i czytelna;

Eksport mapy – przygotowanie mapy do wydruku lub jako grafiki gotowej do zamieszczenia w dokumentach tekstowych lub prezentacjach multimedialnych (rozdzielczość grafiki, format – pdf., png, czy svg. –  i przygotowanie do druku)

Efekty kształcenia

Uczestnicy zajęć po zakończeniu kursu będą:

 • stosowali technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne w pracy z uczniami;
 • posługiwali się różnymi bezpłatnymi narzędziami niezbędnymi do pozyskiwania i przetwarzania przestrzennych informacji geograficznych (również z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i satelitarnych);
 • wyszukiwali geoportale oraz bezpłatne dane przestrzenne i mapy cyfrowe, a także oceniali ich aktualność i wiarygodność oraz pozyskiwali z nich interesujące ich informacje;
 • umieli zastosować w pracy z uczniami informację dot. lokalizacji obiektów przy wykorzystaniu odbiorników GPS np. dla określania współrzędnych geograficznych, projektowania trasy wycieczki, dokumentacji prowadzonych obserwacji itp.;
 • opracowywali podstawowe mapy z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz wykorzystywać je w analizie i prezentacji danych przestrzennych (uwzględniających zarówno cechy ilościowe, jak i jakościowe środowiska przyrodniczego oraz dane statystyczne);
 • wykorzystywali technologię informacyjną do analizy zróżnicowania przestrzennego środowiska geograficznego i identyfikacji złożonych problemów w nim zachodzących;

Dla utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności uczestnicy kursu otrzymają również proponowane gotowe scenariusze zajęć, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej.

Metody pracy

Podstawą kursu są zajęcia laboratoryjne (głównie praca przy komputerach, ale również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, takich jak smartfony/tablety). Każde zajęcia poprzedzać będzie też krótki wstęp teoretyczny.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praktyczny test sprawdzający umiejętności uczestników kursu