Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Głusi mówią? Polski język migowy i sposoby komunikacji niesłyszących w Polsce

Prowadzący: dr Karolina Ruta-Korytowska, dr Marta Wrześniewska-Pietrzak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.03.2018 17:00 - 18:30
2. czwartek 15.03.2018 17:00 - 18:30
3. wtorek 20.03.2018 17:00 - 18:30
4. czwartek 22.03.2018 17:00 - 18:30
5. wtorek 27.03.2018 17:00 - 18:30
6. czwartek 29.03.2018 17:00 - 18:30
7. czwartek 5.04.2018 17:00 - 18:30
8. wtorek 10.04.2018 17:00 - 18:30
9. czwartek 12.04.2018 17:00 - 18:30
10. wtorek 17.04.2018 17:00 - 18:30
11. czwartek 19.04.2018 17:00 - 18:30
12. wtorek 24.04.2018 17:00 - 18:30
13. czwartek 26.04.2018 17:00 - 18:30
14. wtorek 8.05.2018 17:00 - 18:30
15. czwartek 10.05.2018 17:00 - 18:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. rozwijanie sprawności komunikacyjnej w polskim języku migowym (nadawanie i odbieranie komunikatów),
 2. wskazanie różnorodnych ujęć głuchoty w perspektywie medycznej, psychologicznej, językowej i kulturowej;
 3. przybliżenie Słuchaczom systemu edukacji głuchych i niedosłyszących w Polsce;
 4. zapoznanie Słuchaczy z istniejącymi sposobami komunikacji osób z wadą słuchu (system językowo-migowy, polski język migowy);
 5. zapoznanie Słuchaczy z elementami budującymi tożsamość głuchych w Polsce.

Tematyka kursu

Zajęcia przeznaczone są dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem społeczności głuchych
w Polsce, a przede wszystkim naturalnym językiem Głuchych – polskim językiem migowym (PJM) oraz lingwistyką migową. Problematyka zajęć dotyczyć będzie zagadnień związanych
z komunikacją osób niesłyszących. Spotkania w przeważającej części będą poświęcone nauce podstaw polskiego języka migowego. Uczestnicy kursu będą mieli praktyczną możliwość wykorzystania nabytych umiejętności komunikacyjnych w kontakcie z osobą niesłyszącą.

Wybrane tematy spotkań:

 1. Uszkodzenie słuchu – definicje i klasyfikacje medyczne
 2. Głuchota a niepełnosprawność. Kultura Głuchych
 3. Głusi w polskim systemie edukacji
 4. Bariery w komunikacji osób niesłyszących. Problem z określeniem języka rodzimego osób niesłyszących
 5. Metody porozumiewania się: alfabet palcowy, polski język migowy (PJM), język migany (system językowo-migowy SJM), fonogesty
 6. Daktylografia
 7. Gramatyka przestrzenna i funkcja mimiki w komunikacie migowym
 8. Leksyka polskiego języka migowego

Efekty kształcenia

zakończonym cyklu spotkań Słuchacz:

- ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób z wadą słuchu w słyszącej społeczności;

- zna i rozumie pojęcia: głuchy, Głuchy, niedosłyszący, słabosłyszący, funkcjonalnie słyszący, CODA;

- zna sposoby kształcenia uczniów głuchych, niesłyszących w systemie edukacji w Polsce;

- potrafi wskazać podstawowe wartości budujące tożsamość osoby z wadą słuchu;

- zna podstawowe znaki polskiego języka migowego i potrafi je wykorzystać (nadać i odebrać) w pierwszym kontakcie z osobą głuchą;

- potrafi wskazać różnice w systemie gramatycznym języka polskiego fonicznego i polskiego języka migowego.

Metody pracy

ćwiczenia

lektorat

dyskusja

gry dydaktyczne

elementy metody eksponującej (krótkie filmy ilustrujące problem stanowiący przedmiot wykładu lub dyskusji)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów