Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Gospodarka nieruchomościami- aspekty prawne

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 25.03.2022 16:00 - 18:15
2. piątek 1.04.2022 16:00 - 18:15
3. piątek 8.04.2022 16:00 - 18:15
4. piątek 22.04.2022 16:00 - 18:15
5. piątek 29.04.2022 16:00 - 18:15
6. piątek 6.05.2022 16:00 - 18:15
7. piątek 13.05.2022 16:00 - 18:15
8. piątek 20.05.2022 16:00 - 18:15
9. piątek 27.05.2022 16:00 - 18:15
10. piątek 3.06.2022 16:00 - 18:15

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przyswojenie przez uczestników wiedzy z zakresu prawa gospodarki nieruchomościami.

Tematyka kursu

  1. Pojęcie i rodzaje nieruchomości, Wybrane zagadnienia dotyczące nieruchomości z kodeksu cywilnego: przeniesienie własności nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe (szczególnie służebność gruntowa i przesyłu), dzierżawa, najem, użyczenie, prawo pierwokupu, współwłasność.
  2. Wspólnota mieszkaniowa (powstanie i organizacja, organy, zarządzanie nieruchomością wspólną), zarządzanie a administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością zabytkową, status prawny zarządcy nieruchomości.
  3. Spółdzielnie mieszkaniowe.
  4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, renta planistyczna, decyzja o warunkach zabudowy. Procedura przekształcania gruntów rolnych i leśnych w tereny budowlane oraz przemysłowe (w tym zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, opłaty).
  5. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: a) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego (w tym zasoby nieruchomości, zbywanie nieruchomości, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd); b) scalanie i podział nieruchomości; c) opłata adiacencka; d) wywłaszczanie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości; e) wycena nieruchomości; d) działalność zawodowa, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.
  6. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi, w tym nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, m.in. ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (prawo pierwokupu: dzierżawcy, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; prawo wykupu); ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tworzenie Zasobu WRSP, prawne formy zagospodarowania nieruchomości z Zasobu WRSP (szczególnie sprzedaż i dzierżawa), prawo pierwszeństwa nabycia gruntów bez przetargu, prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, sprzedaż i najem lokali wchodzących w skład Zasobu WRSP).
  7. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
  8. Podatki związane z nieruchomościami (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od spadków i darowizn nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych związany ze sprzedażą nieruchomości, opodatkowanie dochodów z dzierżawy czy najmu nieruchomości).

Efekty uczenia się

Po zakończeniu wykładu uczestnik:

potrafi objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarki nieruchomościami

zna i rozumie istotę oraz posiada umiejętność rozróżniania poszczególnych instytucji oraz stosunków prawnych występujących w zakresie gospodarki nieruchomościami

potrafi odnaleźć potrzebny przepis z zakresu gospodarki nieruchomościami w systemie obowiązującego prawa

przeprowadzić interpretację odpowiedniego przepisu z zakresu gospodarki nieruchomościami uwzględniając cel regulacji

zaprezentować i uzasadnić stanowisko w zakresie stosowania prawa dotyczącego gospodarki nieruchomościami

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, Wykład konwersatoryjny, Dyskusja, Praca z tekstem, Metoda analizy przypadków.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.