Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Grabież i odzyskiwanie polskich dóbr kultury od XVII do XXI wieku

Prowadzący: dr hab. Dariusz Matelski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 6.10.2017 11:30 - 13:00
2. piątek 13.10.2017 11:30 - 13:00
3. piątek 20.10.2017 11:30 - 13:00
4. piątek 27.10.2017 11:30 - 13:00
5. piątek 3.11.2017 11:30 - 13:00
6. piątek 10.11.2017 11:30 - 13:00
7. piątek 17.11.2017 11:30 - 13:00
8. piątek 24.11.2017 11:30 - 13:00
9. piątek 1.12.2017 11:30 - 13:00
10. piątek 8.12.2017 11:30 - 13:00
11. piątek 15.12.2017 11:30 - 13:00
12. piątek 5.01.2018 11:30 - 13:00
13. piątek 12.01.2018 11:30 - 13:00
14. piątek 19.01.2018 11:30 - 13:00
15. piątek 26.01.2018 11:30 - 13:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

zapoznanie się z prawodawstwem dotyczącym dziedzictwa kultury, poznanie strat polskich w dobrach kultury oraz działań zmierzających do ich odzyskania od XVII do XXI wieku

Tematyka kursu

 1. Restytucja w stosunkach międzynarodowych

 1.Prawodawstwo międzynarodowe

 2.Układy bilateralne Polski z sąsiadami

 

 1. W okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do roku 1795)
 2. Misje królów polskich do archiwum w Watykanie
 3. Grabież dóbr kultury w wojnach z Rosją
 4. Grabież dóbr kultury w wojnach ze Szwecją
 5. Grabież dóbr kultury w wojnach z Turcją
 6. Grabież polskich dóbr kultury przez Prusy i Austrię

 

 

III. W okresie zaborów (1795-1918)

 1. Grabież polskich dóbr kultury w latach 1795-1806
 2. Windykacja archiwaliów w okresie Księstwa Warszawskiego (1807-1815)
 3. Grabież i losy polskich dóbr kultury po Kongresie Wiedeńskim (1815-1914)
 4. Poszukiwania archiwaliów polskich w Szwecji
 5. Poszukiwania archiwaliów polskich w Turcji
 6. Ekspedycja rzymska Akademii Umiejętności
 7. Losy Biblioteki Batignolskiej w Paryżu
 8. Grabież i losy polskich dóbr kultury w latach I wojny światowej (1914-1918)

 

 1. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)
 2. Rewindykacja z Niemiec oraz spór archiwalny z Wolnym Miastem Gdańskiem
 3. Rewindykacja z Austrii
 4. Rewindykacja i repatriacja z Rosji Radzieckiej i ZSRR
 5. Repatriacja ze Szwajcarii
 6. Repatriacja z Francji\
 7. Rewindykacja i windykacja z Czechosłowacji, Czecho-Słowacji oraz z Protektoratu Czech i Moraw
 8. Ewakuacja i straty polskich dóbr kultury w 1939 r.

 

 1. Polskie dobra kultury pod obcym jarzmem (1939-1945)
 2. Okupacja niemiecka
 3. Okupacja słowacka
 4. Okupacja radziecka
 5. Okupacja litewska
 6. Przygotowania władz polskich do restytucji utraconych dóbr kultury

 

 1. W okresie Polski Ludowej (1945-1989)

 1.Restytucja polskich dóbr kultury ze stref okupacyjnych Niemiec i Austrii

 2.Spór restytucyjny z Republiką Federalną Niemiec

 3.Rewindykacja i repartycja z Niemieckiej Republiki Demokratycznej

 4.Rewindykacja i repartycja ze Związku Radzieckiego

 5.Reewakuacja i repartycja z Czechosłowacji

 6.Repatriacja (powrót) i polonika w Kanadzie

 1. Repartycja (kopiowanie) i poszukiwanie poloników w krajach skandynawskich
 2. Repartycja i polonika w Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii
 3. Repatriacja i repartycja oraz polonika we Francji
 4. Repartycja i polonika we Włoszech i Hiszpanii
 5. Repartycja i polonika w Szwajcarii, Austrii i Jugosławii
 6. Repatriacja i repartycja oraz polonika na Węgrzech
 7. Repatriacja i repartycja poloników z Rumunii

 

VII. W okresie Trzeciej Rzeczypospolitej (od roku 1989).

 1.Rewindykacja i repartycja ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 2.Polsko-rosyjskie negocjacje restytucyjne.

 3.Polsko-białoruskie negocjacje restytucyjne

 4.Polsko-ukraińskie negocjacje restytucyjne.

 5.Polsko-litewskie negocjacje restytucyjne

 6.Polsko-niemieckie negocjacje restytucyjne

 7.Dobra kultury ofiar Holocaustu.

 8.Poszukiwania i uzyskiwanie dóbr kultury wytworzonych przez emigrację polską

 9.Polskie plany restytucyjne

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

-zna przepisy prawa międzynarodowego oraz układów bilateralnych Polski  dotyczącym dziedzictwa kultury (konwencje międzynarodowe i układy międzypaństwowe), potrafi wskazać straty Polski w dobrach kultury (które państwa najwięcej ukradły) oraz działania zmierzające do ich odzyskania od XVII do XXI wieku (które państwa zwróciły zagrabione dobra kultury, a które do dzisiaj je przetrzymują i odmawiają Polsce praw do ich uzyskania)

Metody pracy

wykład będzie wzbogacony ilustracjami oraz filmami dokumentalnymi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów