Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Gramatyka języka angielskiego poziom B2 i C1: ujęcie tłumaczeniowe

Prowadzący: dr Anna Szczepaniak-Kozak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.03.2018 16:45 - 18:15
2. wtorek 20.03.2018 16:45 - 18:15
3. wtorek 27.03.2018 16:45 - 18:15
4. wtorek 3.04.2018 16:45 - 18:15
5. wtorek 10.04.2018 16:45 - 18:15
6. wtorek 17.04.2018 16:45 - 18:15
7. wtorek 24.04.2018 16:45 - 18:15
8. wtorek 8.05.2018 16:45 - 18:15
9. wtorek 15.05.2018 16:45 - 18:15
10. wtorek 22.05.2018 16:45 - 18:15
11. wtorek 29.05.2018 16:45 - 18:15
12. czwartek 7.06.2018 16:45 - 18:15
13. wtorek 12.06.2018 16:45 - 18:15
14. wtorek 19.06.2018 16:45 - 18:15
15. wtorek 26.06.2018 16:45 - 18:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie znajomości gramatyki języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2 przy pomocy ćwiczeń gramatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia zdań z języka polskiego na angielski. Chociaż te zajęcia mogą stanowić kontynuacją zajęć, które odbywały się w semestrze zimowy, to nowi słuchacze też są mile widziani, bo bloki tematyczne w semestrze letnim nie będą się opierać na tych zrealizowanych wcześniej. Zajęcia będą w dużej mierze opierać się na praktycznych ćwiczeniach, w tym tych obejmujących tłumaczenie, przez co uczestniczy będą też poszerzać znajomość słownictwa.

Tematyka kursu

W trakcie zajęć słuchacze będą pracować nad następującymi obszarami gramatyki języka angielskiego oraz poszerzaniem zasobów słownictwa:

  1. Formy czasownika (użycie bezokolicznika, imiesłowu) (6h)
  2. Strona bierna i konstrukcje pochodne (8h)
  3. Mowa zależna (6h)
  4. Konstrukcje z przyimkiem (4h)
  5. Zdania względne (6h)

Efekty kształcenia

Słuchacz:

  1. ma uporządkowaną wiedzę na temat praktycznej gramatyki języka angielskiego
  2. rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku angielskim
  3. tworzy poprawne zdania/wypowiedzi pisemne z uwzględnieniem podstawowych różnic w gramatyce języka pisanego, w tym tych charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego;
  4. potrafi krytycznie oceniać poprawność językową i poprawiać błędy w cudzych i własnych wypowiedziach pisemnych i ustnych

Metody pracy

Prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia wprowadzająca tematykę zajęć, praca w grupach, tłumaczenia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemne tłumaczenie zdań z języka polskiego na język angielski, ćwiczenia gramatyczne