Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Gramatyka języka angielskiego poziom B2 i C1: ujęcie tłumaczeniowe- część II

Prowadzący: dr Anna Szczepaniak-Kozak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.10.2018 16:45 - 18:15
2. czwartek 25.10.2018 16:45 - 18:15
3. czwartek 8.11.2018 16:45 - 18:15
4. czwartek 15.11.2018 16:45 - 18:15
5. czwartek 22.11.2018 16:45 - 18:15
6. czwartek 29.11.2018 16:45 - 18:15
7. czwartek 6.12.2018 16:45 - 18:15
8. czwartek 13.12.2018 16:45 - 18:15
9. czwartek 20.12.2018 16:45 - 18:15
10. czwartek 3.01.2019 16:45 - 18:15
11. czwartek 10.01.2019 16:45 - 18:15
12. czwartek 17.01.2019 16:45 - 18:15
13. czwartek 24.01.2019 16:45 - 18:15
14. czwartek 31.01.2019 16:45 - 18:15
15. czwartek 7.02.2019 16:45 - 18:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie znajomości gramatyki języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2 przy pomocy ćwiczeń gramatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia zdań z języka polskiego na angielski. Chociaż te zajęcia mogą stanowić kontynuację zajęć, które odbywały się w roku akademickim 2017/2018, to nowi słuchacze też są mile widziani i znajdą coś ciekawego dla siebie, ponieważ bloki tematyczne w tym semestrze nie będą się opierać na tych zrealizowanych wcześniej. Zajęcia będą w dużej mierze opierać się na praktycznych ćwiczeniach, w tym tych obejmujących tłumaczenie, przez co uczestniczy będą też poszerzać znajomość słownictwa.

Tematyka kursu

W trakcie zajęć słuchacze będą pracować nad następującymi obszarami gramatyki języka angielskiego oraz poszerzaniem zasobów słownictwa:

  1. Przegląd czasów w języku angielskim (6h)
  2. Strona bierna i konstrukcje pochodne (8h)
  3. Mowa zależna (6h)
  4. Przedimek i zaimek (6h)
  5. Konstrukcje z przyimkiem, bezokolicznikiem lub imiesłowem czynnym (4h)

Efekty kształcenia

Słuchacz:

  1. ma uporządkowaną wiedzę na temat praktycznej gramatyki języka angielskiego
  2. rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku angielskim
  3. tworzy poprawne zdania/wypowiedzi pisemne z uwzględnieniem podstawowych różnic w gramatyce języka pisanego, w tym tych charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego;
  4. potrafi krytycznie oceniać poprawność językową i poprawiać błędy w cudzych i własnych wypowiedziach pisemnych i ustnych

Metody pracy

Prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia wprowadzająca tematykę zajęć, praca w grupach, tłumaczenia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemne tłumaczenie zdań z języka polskiego na język angielski, ćwiczenia gramatyczne.