Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Guwernantka, Guwerner wobec wyzwań współczesności

Prowadzący: mgr Małgorzata Ptak, prof. UAM dr hab. Mirosław Śmiałek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 9.10.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 8.01.2021 16:30 - 18:00
2. sobota 9.01.2021 15:45 - 18:00
3. wtorek 12.01.2021 18:30 - 20:00
4. sobota 16.01.2021 12:00 - 13:30
5. wtorek 19.01.2021 18:30 - 20:00
6. sobota 23.01.2021 12:00 - 13:30
7. wtorek 26.01.2021 18:30 - 20:00
8. sobota 30.01.2021 12:00 - 13:30
9. wtorek 2.02.2021 18:30 - 20:00
10. sobota 6.02.2021 12:00 - 13:30
11. wtorek 9.02.2021 18:30 - 20:00
12. sobota 13.02.2021 12:00 - 13:30
13. wtorek 16.02.2021 18:30 - 20:00
14. sobota 20.02.2021 12:00 - 14:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • poznanie najbardziej charakterystycznych dla współczesności kierunków i prądów pedagogicznych, istotnych dla kultury opiekuńczo – wychowawczej pokolenia 2.0;
 • poznanie związków i relacji między wiedzą pedagogiczną a praktyką wychowawczo – opiekuńczą, symptomatycznych dla kulturowych dylematów współczesnej rodziny,               istotnych w rozumieniu i budowaniu przyjaźni dorosłego z dzieckiem;
 • poznanie i rozwój kompetencji dydaktycznych w zakresie gier i zabaw dziecięcych, umiejętności rozumienia i kształtowania dziecięcych postaw prospołecznych;
 • poznanie własnych kompetencji i uzdolnień wychowawczo – opiekuńczych;
 • poznanie i nabycie umiejętności stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka w zakresie jego zainteresowań, posiadanych uzdolnień i wspierania go w procesie uczenia się, wyrabiania i rozwijania koncentracji i umiejętności radzenia sobie               ze stresem.;
 • orientacja w różnorodnościach nowoczesnej kultury opiekuńczo – wychowawczej, zgodnej z kulturą i wizją wychowawczą rodziców dziecka;  
 • poznanie i wypracowanie umiejętności tworzenia komunikatów intra- i interpersonalnych w relacjach dorosły/dziecko – rozwinięcie kompetencji w zakresie wykorzystania głosu (ćwiczenia impostacyjne), gestu, aktywnego słuchania i wizerunku;
 • poznanie i kształtowanie umiejętności negocjacyjnych istotnych w kulturze relacji interpersonalnych dorosły – dziecko;
 • wsparcie rodziców dziecka w zakresie budowania zróżnicowanych autorytetów wychowawczo – opiekuńczych w przestrzeniach życiowych współczesnego dziecka.

Tematyka kursu

 • NAUKI HUMANISTYCZNE A WSPÓŁCZESNE REALIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE
 • AKSJOLOGIA RELACJI RODZIC/DZIECKO, DZIECKO/DZIECKO
 • ETYKA WSPÓŁCZESNEGO WYCHOWANIA I ETYCZNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH POSTAW OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
 • AUTORYTET DOROSŁEGO U WSPÓŁCZESNEGO DZIECKA – JEGO EFEKTYWNE I EFEKTOWNE SPEKTRUM OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE
 • RODZINNE I RODZICIELSKIE STREFY BUFOROWE – PORAŻKI I SUKCESY
 • WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA GUWERNANTKI/GUWERNERA (OPIEKUNÓW-WYCHOWAWCÓW) DZIECKA POKOLENIA 2.0.

Efekty kształcenia

Uczestnik będzie;

-posiadać ogólną wiedzę humanistyczną z zakresu pedagogiki: opiekuńczo – wychowawczej, edukacji domowej i przedszkolnej  z elementarną oraz arteterapiii;

-w przestrzeni najnowszej wiedzy pedagogicznej sprawnie dokonywać jej analizy, z umiejętnością segregowania informacji, jej weryfikacji oraz kompilacji najwartościowszych danych w kulturę pracy opiekuńczo – wychowawczej, dydaktycznej  i społecznej;

-realizować oczekiwania rodziców i dzieci w zakresie wypracowania miękkich kompetencji istotnych dla umiejętności konstruowania z nich kluczowych rozwiązań dla treści poznawczych, emocjonalno – motywacyjnych i społecznych;

-wykształcać umiejętność myślenia holistycznego i nieschematycznego, nauczania/uczenia się  i selekcji wiedzy, pracy w zespole (także w sieci), rozumienia innych i współczucia, zdolność konstruowania i realizacji ambitnych celów (z poszanowaniem godności innych osób);

-(niezależnie od specyfiki pedagogicznej) będzie umiejętnie dokonywać refleksyjnej oceny przydatności opanowanych treści kształcenia i wykazywać gotowość do kreatywnego włączania się w zmiany i osobową przydatność w otaczającej rzeczywistości;

-samodzielnie projektować (wizję, cele, strategie) oraz modyfikować strukturę organizacyjną, finansową i prawną własnej działalności edukacyjno – gospodarczej (edukacyjny startup).

Metody pracy

motywacyjne i wyzwalające kreatywność kursantów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

swobodna rozmowa merytoryczna