Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Guwernantka, Guwerner wobec wyzwań współczesności

Prowadzący: mgr Małgorzata Ptak, prof. UAM dr hab. Mirosław Śmiałek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 9.04.2021 16:00 - 17:30
2. sobota 10.04.2021 12:00 - 14:15
3. piątek 16.04.2021 16:00 - 18:15
4. sobota 17.04.2021 12:00 - 14:15
5. sobota 24.04.2021 12:00 - 14:15
6. sobota 8.05.2021 12:00 - 14:15
7. sobota 15.05.2021 12:00 - 14:15
8. sobota 22.05.2021 12:00 - 14:15
9. sobota 29.05.2021 12:00 - 14:15
10. sobota 5.06.2021 12:00 - 13:30
11. sobota 12.06.2021 12:00 - 13:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • poznanie najbardziej charakterystycznych dla współczesności kierunków i prądów pedagogicznych, istotnych dla kultury opiekuńczo – wychowawczej pokolenia 2.0;
 • poznanie związków i relacji między wiedzą pedagogiczną a praktyką wychowawczo – opiekuńczą, symptomatycznych dla kulturowych dylematów współczesnej rodziny, istotnych w rozumieniu i budowaniu przyjaźni dorosłego z dzieckiem;
 • poznanie i rozwój kompetencji dydaktycznych w zakresie gier i zabaw dziecięcych, umiejętności rozumienia i kształtowania dziecięcych postaw prospołecznych;
 • poznanie własnych kompetencji i uzdolnień wychowawczo – opiekuńczych;
 • poznanie i nabycie umiejętności stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka w zakresie jego zainteresowań, posiadanych uzdolnień i wspierania go w procesie uczenia się, wyrabiania i rozwijania koncentracji i umiejętności radzenia sobie ze stresem.;
 • orientacja w różnorodnościach nowoczesnej kultury opiekuńczo – wychowawczej, zgodnej z kulturą i wizją wychowawczą rodziców dziecka;  
 • poznanie i wypracowanie umiejętności tworzenia komunikatów intra- i interpersonalnych w relacjach dorosły/dziecko – rozwinięcie kompetencji w zakresie wykorzystania głosu (ćwiczenia impostacyjne), gestu, aktywnego słuchania i wizerunku;
 • poznanie i kształtowanie umiejętności negocjacyjnych istotnych w kulturze relacji interpersonalnych dorosły – dziecko;
 • wsparcie rodziców dziecka w zakresie budowania zróżnicowanych autorytetów wychowawczo – opiekuńczych w przestrzeniach życiowych współczesnego dziecka.

Tematyka kursu

 • NAUKI HUMANISTYCZNE A WSPÓŁCZESNE REALIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE
 • AKSJOLOGIA RELACJI RODZIC/DZIECKO, DZIECKO/DZIECKO
 • ETYKA WSPÓŁCZESNEGO WYCHOWANIA I ETYCZNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH POSTAW OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
 • AUTORYTET DOROSŁEGO U WSPÓŁCZESNEGO DZIECKA – JEGO EFEKTYWNE I EFEKTOWNE SPEKTRUM OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE
 • RODZINNE I RODZICIELSKIE STREFY BUFOROWE – PORAŻKI I SUKCESY
 • WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA GUWERNANTKI/GUWERNERA (OPIEKUNÓW-WYCHOWAWCÓW) DZIECKA POKOLENIA 2.0.

Efekty kształcenia

Uczestnik będzie;

-posiadać ogólną wiedzę humanistyczną z zakresu pedagogiki: opiekuńczo – wychowawczej, edukacji domowej i przedszkolnej  z elementarną oraz arteterapiii;

-w przestrzeni najnowszej wiedzy pedagogicznej sprawnie dokonywać jej analizy, z umiejętnością segregowania informacji, jej weryfikacji oraz kompilacji najwartościowszych danych w kulturę pracy opiekuńczo – wychowawczej, dydaktycznej  i społecznej;

-realizować oczekiwania rodziców i dzieci w zakresie wypracowania miękkich kompetencji istotnych dla umiejętności konstruowania z nich kluczowych rozwiązań dla treści poznawczych, emocjonalno – motywacyjnych i społecznych;

-wykształcać umiejętność myślenia holistycznego i nieschematycznego, nauczania/uczenia się  i selekcji wiedzy, pracy w zespole (także w sieci), rozumienia innych i współczucia, zdolność konstruowania i realizacji ambitnych celów (z poszanowaniem godności innych osób);

-(niezależnie od specyfiki pedagogicznej) będzie umiejętnie dokonywać refleksyjnej oceny przydatności opanowanych treści kształcenia i wykazywać gotowość do kreatywnego włączania się w zmiany i osobową przydatność w otaczającej rzeczywistości;

-samodzielnie projektować (wizję, cele, strategie) oraz modyfikować strukturę organizacyjną, finansową i prawną własnej działalności edukacyjno – gospodarczej (edukacyjny startup).

Metody pracy

motywacyjne i wyzwalające kreatywność kursantów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

swobodna rozmowa merytoryczna

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów