Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Hate-Love, czyli o wyrażaniu afektu w mediach społecznościowych

Prowadzący: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski / angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 24.03.2017 16:45 - 18:15
2. piątek 31.03.2017 16:45 - 18:15
3. piątek 7.04.2017 16:45 - 18:15
4. piątek 28.04.2017 16:45 - 18:15
5. piątek 5.05.2017 16:45 - 18:15
6. piątek 19.05.2017 16:45 - 18:15
7. piątek 26.05.2017 16:45 - 19:00

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu i efekty kształcenia

(1) zainteresowanie słuchaczy możliwościami wyboru tematów w dziedzinie nauk o tworzeniu, przekazywaniu i odbierania znaczeń w porozumiewaniu się ludzi za pomocą słowa i obrazu, (2) zwrócenie uwagi słuchaczom na fakt, że komunikacja międzyludzka jest realizowana zarówno w kontaktach bezpośrednich jak i poprzez media społecznościowe, (3) uświadomienie słuchaczom, że istnieje potrzeba sprawowania kontroli nad środkami i sposobami komunikowania się, która daje możliwość kształtowania i odbierania ukrytych informacji na temat osób uczestniczących w interakcjach społecznych.

Tematyka kursu

Na wstępie wprowadzi się podstawowe pojęcia komunikacji, związane z jej formami, stylami i funkcjami, w kontekście zmiennych uwarunkowań, mających wpływ na osiąganie sukcesu w kontaktach osobistych i zawodowych. Pośród zmiennych, wyodrębnianych w różnych modelach komunikacji, przedstawi się m.in. składniki nakierowane na: źródło i przeznaczenie informacji, rodzaje wyrażania znaczeń w zachowaniach werbalnych i niewerbalnych, kanały przekazu i środki przekazu oraz konteksty i sytuacje towarzyszące porozumiewaniu się ludzi. Osobną uwagę poświęci się zagadnieniom, związanym ze sztuką przemawiania lub przekonywania na tle pragmatyki komunikacji językowej w uwarunkowaniach społecznych, w których przestrzega się zasad kooperacji, odpowiedzialności lub grzeczności albo też dokonuje się manipulacji i perswazji naruszających zasady etyki współżycia międzyludzkiego.

 

Metody pracy i wymagania wstępne

Wykłady będą prowadzone metodą teoretyczno-sprawozdawczą i objaśniająco-poglądową. Zakłada się, że słuchacze będą prowadzili notatki i na ich podstawie pisali w domu sprawozdania. Umiejętność pisania sprawozdań będzie oceniana w pierwszym kwadransie każdych zajęć. Podstawą zaliczenia będzie uczęstnictwo w zajęciach i przystąpienie do rozmowy końcowej na ocenę z pełnym zestawem sprawozdań.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.