Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Historia doktryn konserwatorskich i ochrony zabytków w Polsce

Prowadzący: mgr Patrycja Waśkowiak


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 225,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 22.10.2021 16:45 - 18:15
2. piątek 5.11.2021 16:45 - 18:15
3. piątek 12.11.2021 16:45 - 18:15
4. piątek 19.11.2021 16:45 - 18:15
5. piątek 26.11.2021 16:45 - 18:15
6. piątek 3.12.2021 16:45 - 18:15
7. piątek 10.12.2021 16:45 - 18:15
8. piątek 17.12.2021 16:45 - 18:15
9. piątek 7.01.2022 16:45 - 18:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z historią doktryn konserwacji oraz ochrony zabytków w Polsce od XIX wieku do współczesności.

Tematyka kursu

W trakcie zajęć omawiane będą kluczowe dla rozwoju doktryn postanowienia międzynarodowe (Karta Wenecka, Ateńska) oraz polskie (Ustawa o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami). Przeanalizowane zostaną także najważniejsze dla tematyki teksty naukowe publikowane w kraju, przez m.in. generalnego konserwatora zabytków po wojnie Jana Zachwatowicza oraz innych przedstawicieli dziedziny. Rozważania teoretyczne zestawione zostaną z przykładami świeckiej i sakralnej architektury polskiej, poddanej konserwacji w różnych okresach. Posłuży to wzbudzeniu dyskusji na temat dysonansów i paradoksów, jakie można obserwować na polu polskiej konserwacji zabytków. Niezbędnym dla kursu będzie także zapoznanie uczestników z podstawami historycznych technik budowlanych, metodyką prowadzenia badań architektonicznych i ornamentyką, czemu poświęcone będą fragmenty niektórych z ćwiczeń.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat rozwoju ochrony zabytków w Polsce od XIX wieku do współczesności. Uczestnicy zdobędą też podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia badań architektonicznych, technik budowlanych, stylów architektonicznych, a także ornamentyki.

Metody pracy

Podstawową metodą pracy będzie prowadzenie dyskusji w oparciu o teksty analizowane na zajęciach oraz prezentowane przykłady architektury. W przypadku zainteresowania grupy możliwe będą także nieodpłatne zajęcia terenowe (data oraz godzina zostanie ustalona z uczestnikami), w trakcie których porozmawiamy o zabiegach konserwatorskich „przy obiekcie”.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin będzie miał formę pisemną. Zadaniem uczestnika kursu będzie napisanie krótkiego eseju na zadany temat, poruszony wcześniej w trakcie zajęć.