Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Historia kina amerykańskiego- wybrane zagadnienia

Prowadzący: mgr Adam Marciniak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.10.2023 17:30 - 19:45
2. czwartek 16.11.2023 17:30 - 19:45
3. czwartek 23.11.2023 17:30 - 19:45
4. czwartek 30.11.2023 17:30 - 19:45
5. czwartek 7.12.2023 17:30 - 19:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

zwięzłe przedstawienie historii amerykańskiej kinematografii, jej ewolucji oraz charakterystycznych składników. Omówienie genezy wybranych gatunków filmowych charakterystycznych dla kina amerykańskiego oraz ewolucji do lat 70 – 80 XX w. Analiza przyczyn i sposobów wprowadzania ograniczeń wolności twórczości artystycznej z perspektywy prawniczej – przywołanie kilku orzeczeń Sądu Najwyższego USA, które wywarły wpływ na kształt amerykańskiego kina.

Tematyka kursu

- przedstawienie początków formowania się amerykańskiego przemysłu filmowego,

- analiza gatunków filmowych charakterystycznych dla kina amerykańskiego wraz z przedstawieniem zwięzłych biografii ich wybitnych przedstawicieli,

- rozważania nad ciągiem przyczynowo – skutkowym w przedmiocie wprowadzenia ograniczeń swobody twórczości artystycznej w kinie amerykańskim, w szczególności analiza przyczyn wprowadzenia i sposobów funkcjonowania tzw. Kodeksu Haysa oraz tzw. Biura Brenna,

- refleksje w przedmiocie powiązań pomiędzy przemianami społeczno – kulturowymi w Stanach Zjednoczonych XX w. a rozwojem amerykańskiej branży filmowej.

Efekty uczenia się

Uczestnik potrafi przedstawić rys historyczny kina amerykańskiego (od początku XX w. do lat 70/80), zna podstawowe pojęcia związane z początkiem kina, potrafi wymienić gatunki filmowe charakterystyczne dla amerykańskiej kinematografii, jak również podać przykłady filmów typowych dla danego gatunku. Posiada ogólną wiedzę na temat kształtowania się cenzury w kinie amerykańskim. Potrafi zrozumieć ciąg przyczynowo – skutkowy pomiędzy rozwojem amerykańskiej kinematografii a przemianami społeczno – kulturowymi na przestrzeni dekad, zwłaszcza przy uwzględnieniu kontekstów dotyczących szeroko rozumianej filmowej cenzury.

Metody pracy

Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów