Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Historia mediów okiem kamery

Prowadzący: dr Paweł Łokić


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 18.03.2020 18:30 - 21:35
2. środa 25.03.2020 18:30 - 21:35
3. środa 1.04.2020 18:30 - 21:35
4. środa 8.04.2020 18:30 - 21:35
5. środa 15.04.2020 18:30 - 21:35
6. środa 22.04.2020 18:30 - 21:35
7. środa 29.04.2020 18:30 - 21:35
8. środa 13.05.2020 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi wydarzeniami w historii mediów elektronicznych, opisywanych przez dzieła popkultury: produkcje kinowymi podejmujące istotne wątki w historii dziennikarstwa, rozwoju systemu demokratycznego oraz kształtowania się sposobu postrzegania mediów masowych przez opinię publiczną.
 2. Przekazanie wiedzy o kluczowych wydarzeniach w historii rozwoju zawodu dziennikarza na podstawie filmów poświęconych tym wydarzeniom
 3. Zaprezentowanie teorii wpływu mediów, wykształcenie umiejętności dyskutowania o realnym wpływie dziennikarstwa na opinie publiczną
 4. Wykształcenie wiedzy na temat codziennej praktyki zawodu, jego wyzwań.
 5. Przekazanie wiedzy warsztatowej dotyczącej przygotowania tekstu publicystycznego (recenzji, felietonu) na podstawie przyswojonych utworów, zasady pisania recenzji, ewaluacja dzieła.

Tematyka kursu

Kurs traktować będzie o mediach masowych, które otaczają naszą codzienność coraz ciaśniejszym kręgiem. Jako perspektywę stanowiącą punkt wyjścia do dyskusji na tematy związane z historia mediów, ewolucją ich roli w społeczeństwie i polityce oraz wpływem na kształtowanie opinii publicznej autor proponuje wybrane dzieła kinematograficzne traktujące o fenomenie mediów. W ramach kursu słuchacze zostaną zaznajomieni z filmami opowiadającymi o kluczowych wydarzeniach w historii mediów i dziennikarstwa. Każde spotkanie będzie dotyczyło innego tematu (np. wszechwładzy telewizji, dziennikarstwa śledczego, wywiadu telewizyjnego, czy fabrykowania materiałów prasowych), każde rozpocznie prelekcja wprowadzająca w omawiane zagadnienie, a w ramach podsumowania po seansie zostanie przeprowadzona dyskusja z uczestnikami. Wiodącymi tematami będą: ewolucja roli mediów w systemie społeczno-politycznym (a zatem ich wpływ na kształtowanie demokracji), wyzwania stojące przed dzisiejszymi odbiorcami mediów (zagrożenia takie jak fake news, dominacja instytucji medialnych, tabloidyzacja i wulgaryzacja treści). Kurs jest dedykowany wszystkim zainteresowanym dzisiejszym światem oraz sposobami, w jaki jego obraz jest kształtowany przez masowe środki przekazu.

W ramach kursu zostanie również zaprezentowana wiedza z zakresu warsztatu dziennikarza, dotycząca przygotowania tekstów publicystycznych związanych z oglądanymi materiałami: felietonu i recenzji.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz będzie potrafił:

 1. Rozpoznać i charakteryzować przełomowe wydarzenia w historii zawodu dziennikarza oraz ich wpływ na współczesną percepcję dziennikarzy w społeczeństwie
 2. Definiować najważniejsze zasady etyki dziennikarskiej wynikające z praktyki zawodu oraz aktów normatywnych
 3. Wskazać najważniejsze teorie wpływu mediów na społeczeństwo i ocenić ich trafność na podstawie rzeczywistych wydarzeń omówionych podczas zajęć
 4. Wykorzystać zdobytą wiedzę w celu rozstrzygnięcia dylematów związanych z etycznymi i moralnymi aspektami działalności dziennikarskiej
 5. Formułować i prezentować opinie na podstawie zdobytej wiedzy, biorąc udział w dyskusji na temat roli mediów w systemie społecznym
 6. Interpretować mechanizmy stosowane w przekazach kinematograficznych i określać ich wpływ na percepcję zawodu dziennikarza w opinii publicznej
 7. Świadomie określić i oceniać miejsce dziennikarstwa w systemie społeczno-politycznym, jego relacje z instytucjami zewnętrznymi oraz środowiskiem wewnętrznym systemu medialnego.
 8. Określić stopień odpowiedzialności dziennikarza za publikację treści w mediach
 9. Zdefiniować trudności oraz wyzwań w pozyskiwaniu i potwierdzaniu informacji w pracy dziennikarza, przywiązuje uwagę do dbałości o rzetelność prezentowanych treści
 10. Przygotować recenzje dzieła kinematograficznego, napisać felieton inspirowany własnymi przemyśleniami.

Metody pracy

Wykład, projekcja, konwersatorium, moderowana dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie na podstawie przygotowanych prac pisemnych w obrębie omawianej tematyki (recenzja, felieton, esej).