Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Indiana Jones w staropolskim skarbcu spraw ludzkich i boskich

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Leszek Teusz


Liczba godzin: 27


Cena kursu: 310,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 15.01.2019 17:00 - 19:15
2. wtorek 22.01.2019 17:00 - 19:15
3. wtorek 29.01.2019 17:00 - 19:15
4. wtorek 5.02.2019 17:00 - 19:15
5. wtorek 12.02.2019 17:00 - 19:15
6. wtorek 19.02.2019 17:00 - 19:15
7. wtorek 26.02.2019 17:00 - 19:15
8. wtorek 5.03.2019 17:00 - 19:15
9. wtorek 12.03.2019 17:00 - 19:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zaproszenie do szczególnej, podróżniczej wyprawy, której intencją jest  ukazanie bogactwa i różnorodności staropolskiej kultury, jako fascynującego skarbca spraw ludzkich i boskich, którego poznanie może pomóc z jednej strony w zrozumieniu przeszłości, (a co nie jest równoznaczne ze znajomością autorskich biogramów, tytułów dzieł, dat oraz wielu faktów z Wikipedii !), z drugiej zaś - stanowić użyteczny przewodnik, ułatwiający dryfowanie w „płynnej nowoczesności”. Chodziłoby o  uświadomienie Uczestnikom, że „ludzkie sprawy i problemy”, pomimo upływającego czasu, stanowią ciągle niedomkniętą „księgę zdarzeń”, że człowiek jest wciąż nienasyconym poszukiwaczem prawdy o sobie i o świecie. Ważnym aspektem będzie też przekonanie Słuchaczy, że podstawowa pragmatyka człowieka jako istoty rozumnej nie jest tylko pragmatyką działania, lecz również, a może nawet przede wszystkim, pragmatyką namysłu i rozmowy. Chodzi bowiem o to, by stawać się refleksyjnym praktykiem, a nie bezrefleksyjnym imitatorem kulturowych schematów myślenia i postępowania. Temu właśnie będzie służyć rozumiejące czytanie, analiza, interpretacja oraz rozmowa skupiające się na  tekstach literatury dawnej – średniowiecznej, renesansowej i barokowej.

Tematyka kursu

Tematyka ogniskowała się będzie na rzetelnych, historycznie zakorzenionych procesach i procedurach  opisu, analizy i interpretacji zróżnicowanych sposobów wyrażania przez człowieka prawdy o sobie i świecie, z równoczesną próbą zastanowienia się nad tym, „jak to się ma” do dzisiejszego „tu i teraz”, co z tego, co dawne może stanowić swego rodzaju „lustro”, w którym przeglądać się powinna, z dużym pożytkiem dla jakości życia, współczesność.  Zasadniczym  przedmiotem oglądu staną  się literackie „głosy” z przeszłości, ze Średniowiecza, Renesansu i Baroku – autorzy, ich historie życia, utwory, teksty, gatunki etc., ukazywane w horyzoncie kontekstowym – światopoglądu, sztuki, filozofii etc. Wśród wielu tematów i zagadnień przedmiotem uwagi stanie się między innymi:  średniowieczna miłość i śmierć, renesansowe ideały życia, „Inny” i „Obcy” w Średniowieczu i Renesansie, staropolska a współczesna kultura słowa i obrazu (emblemat a internetowy mem), polityka i polityk – dawniej i dziś, sarmatyzm – niewygodne dziedzictwo czy szlachetny spadek?, zmysłowe i święte w kulturze baroku, rozum a zmysły – przeciwnicy czy sojusznicy w jednej sprawie?, staropolskie zaświaty – niebo i piekło.  To tylko niektóre tematy, których horyzont może być poszerzany, modyfikowany, w zależności także od dynamiki spotkań, których zasadniczym składnikiem, oprócz klasycznego wykładu, będzie interakcyjny wymiar bycia - rozmowa, wymiana myśli i skojarzeń, twórczy ruch wyobraźni.

Efekty kształcenia

Wiedza: Uczestnicy identyfikują i rozumieją specyfikę tekstów literatury dawnej,  rozpoznają i rozróżniają obecny w kulturze Średniowiecza, Renesansu i Baroku swoisty „kod kulturowy”, sposób prezentacji - opisu, analizy oraz interpretacji kwestii dotyczących spraw ludzkich (antropologia) i boskich, problemów światopoglądowych i filozoficznych. Identyfikują najważniejsze idee oraz formy ich wyrazu.

Umiejętności: W zakresie zdolności intelektualnych/poznawczych Uczestnicy posiadają zdolności do stosowania wiedzy dotyczącej tradycji kulturowej i literackiej oraz umiejętność porównywania treści współczesnej kultury z „głosami przeszłości”. Rezultatem tego jest także umiejętność bycia dojrzałym, refleksyjnym uczestnikiem współczesnego życia kulturowego, poprzez bardziej wyostrzony sąd, zdolność oceny, wartościowania, weryfikowania i argumentowania, wyprowadzania wniosków, poddawania krytyce i dyskutowania z różnymi  poglądami oraz ideami. Chodzi o umiejętność prowadzenia rozumiejącego, twórczego dialogu, w którym uczestniczą  tradycja i współczesność. 

Kompetencje społeczne:  Uświadomienie Uczestnikom roli, wagi i gotowości do całożyciowego uczenia się, sprawności komunikowania się oraz krytycyzmu w wyrażaniu opinii i formułowaniu określonych kryterium i twierdzeń.         

Metody pracy

Wykład interaktywny zakładający „zdolność wzajemnego odziaływania na siebie” obu stron (prezentacja medialna, dyskusja, debata), spokojnego odkrywania przyjemności rozmowy – z autorami, tekstami oraz między sobą.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (16h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Ustna rozmowa wokół podjętych w czasie kursu tematów i  zagadnień. Istotnym dopełnieniem staną się zasugerowane propozycje lekturowe, uwzględniające także wyrażone oczekiwania i formułowane przez Słuchaczy potrzeby.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów