Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Jak być wystarczająco dobrym rodzicem

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.10.2019 15:30 - 17:00
2. wtorek 29.10.2019 15:30 - 17:00
3. wtorek 5.11.2019 15:30 - 17:00
4. wtorek 12.11.2019 15:30 - 17:00
5. wtorek 19.11.2019 15:30 - 17:00
6. wtorek 26.11.2019 15:30 - 17:00
7. wtorek 3.12.2019 15:30 - 17:00
8. wtorek 10.12.2019 15:30 - 17:45
9. wtorek 17.12.2019 15:30 - 17:45

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z podstawami świadomego rodzicielstwa związanego z pełną obecnością i zaangażowaniem

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami związanymi z zachowaniami trudnymi u dzieci, ich charakterystyką oraz przyczynami

Zapoznanie słuchaczy z różnorodnymi metodami pracy z dziećmi wspierającymi ich rozwój

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi sposobami wspomagania dziecka w zakresie samokontroli oraz rozwoju społecznego i emocjonalnego

Zdobycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności związanych z pracą z dzieckiem charakteryzującym się problemowym zachowaniem i trudnościami przystosowawczymi.

Tematyka kursu

- w jaki sposób można wprowadzić uważność w swoje życie i praktykować ją w codziennym życiu rodzinnym. Rodzic uzyska wskazówki, jak zachować wewnętrzny spokój i cierpliwość w sytuacjach trudnych, uwzględniając perspektywę dziecka oraz okazując zrozumienie dla jego potrzeb. Akcent postawiony będzie na budowaniu bliskości opartej na zrozumieniu i akceptacji, oraz koncentracji na chwili obecnej

- spojrzenie na rodzicielstwo z nieco innej perspektywy, pozbawionej presji stania się idealnym rodzicem. Uczestnik uzyska informacje, jak mądrze wspomagać dziecko, unikając postawy nadopiekuńczej, nadmiernie kontrolującej czy niezaangażowanej. Rodzic dowie się, jak ważna jest świadomość własnych emocji, motywacji, przekonać i oczekiwań we właściwych reagowaniu na zachowania swojego dziecka. Warsztaty pomogą w znalezieniu równowagi między własnymi potrzebami a potrzebami dziecka oraz wspomogą w sprostaniu rodzicielskim wyzwaniom. Akcent postawiony będzie na wyzbycie się nadmiernych oczekiwań wobec siebie i dziecka oraz na czerpaniu radości z bycia rodzicem.

- słuchacz dowie się, w jaki sposób wspomagać dziecko w zakresie samokontroli oraz rozwoju społecznego i emocjonalnego. Rodzic uzyska również wskazówki, jakim błędów uniknąć stosując nagrody i kary w wychowaniu. Przekona się, iż nie zawsze stosowanie metody behawioralnej jest najlepszym sposobem radzenia sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z byciem rodzicem.

- zachowania problemowe u dzieci – charakterystyka, przyczyny (o podłożu biologicznym i społecznym); zachowania prospołeczne i antyspołeczne u dzieci; trening wybranych umiejętności społecznych; działania profilaktyczne i pomocowe nakierowane na dziecko (które prezentuje zachowania trudne) oraz na jego rodzinę.

Efekty kształcenia

Słuchacz ma wiedzę na temat biologicznych i społecznych przyczyn zachowań problemowych u dzieci

Słuchacz potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zachowań problemowych u dzieci

Słuchacz rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy emocjonalne i społeczne z różnych perspektyw

Słuchacz posiada podstawową wiedzę na temat więzi społecznych (ich rodzajów) oraz ich znaczenia w funkcjonowaniu dziecka z problemowym zachowaniem/trudnościami przystosowawczymi

Słuchacz umie się odwołać do odpowiedniego nurtu psychologicznego w celu wyjaśnienia konkretnego zachowania problemowego u dzieci oraz umie dobrać odpowiedni sposób radzenia sobie z nim.

Metody pracy

praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca pisemna (analiza indywidualnego przypadku)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów