Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Zasady skutecznej komunikacji w życiu codziennym

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 29.10.2022 8:30 - 12:45
2. sobota 19.11.2022 8:30 - 12:45
3. sobota 26.11.2022 8:30 - 12:45
4. sobota 3.12.2022 8:30 - 12:45
5. sobota 10.12.2022 8:30 - 12:45
6. sobota 17.12.2022 8:30 - 12:45

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi, uniwersalnymi zasadami skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jak również wykorzystaniem w tym celu mediów tradycyjnych i społecznościowych w procesie budowania wizerunku własnego (personal branding) oraz instytucji (firm i  podmiotów niekomercyjnych). 

Kurs ma również na celu omówienie mechanizmów i instrumentów nawiązywania i utrzymywania relacji z otoczeniem oraz nauczyć słuchaczy dokonywania selekcji metod i technik oddziaływania na interesariuszy pod kątem zwiększenia efektywności komunikacji wybranych podmiotów i osób.

Tematyka kursu

- Podstawy budowania marki osobistej (personal branding)

- Zasady skutecznej komunikacji w procesie media relations

- Narzędzia komunikacji wewnętrznej

- Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

- Kształtowanie wizerunku i ochrona reputacji w Internecie i mediach społecznościowych

Efekty kształcenia

Słuchacz po ukończeniu kursu ma wiedzę na temat nowych technologii komunikacyjnych, najnowszych trendów w komunikacji i możliwości ich wykorzystania w przygotowywaniu i prezentowaniu analiz aktualnych zjawisk, procesów i przemian zachodzących współcześnie w komunikacji społecznej.

Umie wykorzystać narzędzia public relations i media relations w procesie kreowania wizerunku osoby lub firmy (instytucji), zarządzania informacją oraz kierowania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną.

Potrafi efektywnie zastosować w praktyce podstawowe narzędzia komunikacji w budowaniu relacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym instytucji oraz dbać o własny wizerunek w otoczeniu społecznym.

Metody pracy

Wykład autorski połączony z analizą przypadków (case study), prezentacją zarówno dobrych  praktyk jak i negatywnych przykładów wykorzystania wybranych narzędzi komunikacji oraz przygotowanie w małej grupie strategii komunikacji dla osoby lub instytucji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca projektowa

 

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów