Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Zasady skutecznej komunikacji w życiu codziennym

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 21.06.2020 12:00 - 17:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi, uniwersalnymi zasadami skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jak również wykorzystaniem w tym celu mediów tradycyjnych i społecznościowych w procesie budowania wizerunku własnego (personal branding) oraz instytucji (firm i  podmiotów niekomercyjnych). 

Kurs ma również na celu omówienie mechanizmów i instrumentów nawiązywania i utrzymywania relacji z otoczeniem oraz nauczyć słuchaczy dokonywania selekcji metod i technik oddziaływania na interesariuszy pod kątem zwiększenia efektywności komunikacji wybranych podmiotów i osób.

Tematyka kursu

- Podstawy budowania marki osobistej (personal branding)

- Zasady skutecznej komunikacji w procesie media relations

- Narzędzia komunikacji wewnętrznej

- Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

- Kształtowanie wizerunku i ochrona reputacji w Internecie i mediach społecznościowych

Efekty kształcenia

Słuchacz po ukończeni kursu ma wiedzę na temat nowych technologii komunikacyjnych, najnowszych trendów w komunikacji i możliwości ich wykorzystania w przygotowywaniu i prezentowaniu analiz aktualnych zjawisk, procesów i przemian zachodzących współcześnie w komunikacji społecznej.

Umie wykorzystać narzędzia public relations i media relations w procesie kreowania wizerunku osoby lub firmy (instytucji), zarządzania informacją oraz kierowania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną.

Potrafi efektywnie zastosować w praktyce podstawowe narzędzia komunikacji w budowaniu relacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym instytucji oraz dbać o własny wizerunek w otoczeniu społecznym.

Metody pracy

Wykład autorski połączony z analizą przypadków (case study), prezentacją zarówno dobrych  praktyk jak i negatywnych przykładów wykorzystania wybranych narzędzi komunikacji oraz przygotowanie w małej grupie strategii komunikacji dla osoby lub instytucji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.