Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne [kursy zdalne]

Jak mówić, by zjednać sobie ludzi? Skuteczna komunikacja w języku empatii

Prowadzący: mgr Agnieszka Wiatrowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 21.10.2022 17:30 - 19:15
2. piątek 28.10.2022 17:30 - 19:15
3. piątek 4.11.2022 17:30 - 19:15
4. piątek 18.11.2022 17:30 - 19:15
5. piątek 25.11.2022 17:30 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest pobudzenie wrażliwości uczestników na pojawiające się problemy w kontaktach międzyludzkich, a także zrozumienie i poznanie możliwości komunikacji, w tym wielości języków komunikacji, mowy akceptacji, asertywności. Cele szczegółowe to m.in. zwrócenie uwagi na wielość i różnorodność kontaktów społecznych w codziennym życiu i w różnych warunkach – szkoła, praca, dom; podjęcie dyskusji na temat zagrożeń płynących z niewłaściwej komunikacji; próba rozwiązywania konfliktów
w sposób etyczny.

Tematyka kursu

Wielość zachowań społecznych i ich okoliczności (stereotypy, uprzedzenia, zachowania asertywne, konflikty); bariery i trudności w komunikowaniu się. Porozumienie się w sytuacjach trudnych. Techniki usprawniania komunikacji, zasady udzielania informacji zwrotnych, język empatii. Zasoby własne w życiu społecznym. Zasoby i ograniczenia w różnych rolach społecznych.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik: zna i rozumie rolę komunikacji w życiu społecznym; zna i rozumie prawidłowości i zagrożenia w zachowaniach społecznych i w procesie komunikowania się; potrafi obserwować i analizować sytuacje komunikacyjne w różnych sytuacjach społecznych; potrafi świadomie projektować sytuacje komunikacyjne i modyfikować zachowania komunikacyjne, zwiększając ich efektywność; jest gotów do budowania relacji wzajemnego zaufania; jest gotów do refleksji nad własnymi zasobami i ograniczeniami w budowaniu relacji międzyludzkich, komunikacji i uczestnictwie w życiu społecznym.

Metody pracy

Dyskusja, metoda analizy przypadków, praca warsztatowa.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów