Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Jak patrzeć, aby zobaczyć? Romantyczni poeci wobec sztuki

Prowadzący: mgr Arkadiusz Krawczyk, mgr Mirella Kryś


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.10.2019 18:00 - 19:30
2. wtorek 29.10.2019 18:00 - 19:30
3. wtorek 5.11.2019 18:00 - 19:30
4. wtorek 12.11.2019 18:00 - 19:30
5. wtorek 19.11.2019 18:00 - 19:30
6. wtorek 26.11.2019 18:00 - 19:30
7. wtorek 3.12.2019 18:00 - 19:30
8. wtorek 10.12.2019 18:00 - 19:30
9. wtorek 17.12.2019 18:00 - 19:30
10. wtorek 7.01.2020 18:00 - 19:30
11. wtorek 14.01.2020 18:00 - 19:30
12. wtorek 21.01.2020 18:00 - 19:30
13. wtorek 28.01.2020 18:00 - 19:30
14. wtorek 4.02.2020 18:00 - 19:30
15. wtorek 11.02.2020 18:00 - 19:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem ćwiczeń/konwersatorium jest syntetyczna refleksja na temat poetyckich wypowiedzi romantyków o sztuce. Ich specyfikę najlepiej określa formuła z jednego z wierszy Cypriana Kamila Norwida, który o swojej epoce pisał, że jest w niej „więcej rozłamań, niźli dokończeń; więcej roztrzaskań, niźli zamknięć”. Podążając za tym obrazem, prowadzący postarają się przedstawić różnorodne perspektywy spoglądania na dzieła sztuki malarskiej w XIX wieku. Zarysowany zostanie również kontekst dla poszczególnych tekstów literackich, uwzględniający uwarunkowania historyczno-kulturowe i zjawiska ideowo-estetyczne towarzyszące ich powstawaniu. Dzięki temu słuchacze będą odpowiednio przygotowaniu do samodzielnego interpretowania i badania sztuki doby romantyzmu.

Tematyka kursu

Nowoczesność ma swoje początki w romantyzmie. To w tej epoce narodził się nowy typ wrażliwości, który wiązał się także z – odmiennym od dotychczasowego – spojrzeniem na sztukę. Proponowane zajęcia, poprowadzone przez absolwentów polonistyki i historii sztuki, dotyczyć mają indywidualnych spostrzeżeń i uwag, jakie XIX-wieczni poeci formułowali na temat malarstwa. Interesować nas będzie zarówno sztuka dawna, jak i ta współczesna romantykom. Nieodłącznym materiałem do dyskusji będzie zawsze dzieło sztuki i piśmiennictwo tego okresu. Wśród zagadnień proponujemy takie, jak:

 • fenomen artysty sztukmistrza,
 • zjawisko autoportretu,
 • eseistyka poświęcona malarstwu,
 • problematyka kolekcjonerstwa i fałszerstwa dzieł sztuki,
 • subiektywne oceny romantyków dotyczące życia malarzy i obrazów przez nich stworzonych.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • ma uporządkowaną wiedzę na temat polskiej i europejskiej sztuki romantyzmu w kontekście wypowiedzi poetyckich i eseistycznych XIX-wiecznych artystów,
 • potrafi odnaleźć powiązania pomiędzy historią sztuki – szczególnie malarstwa – a literaturą oraz filozofią,
 • ma świadomość kompleksowych przemian i złożoności kultury XIX wieku, współtworzonej przez wybitne indywidualności,
 • posługuje się podstawowymi terminami, niezbędnymi do interpretacji dzieła sztuki malarskiej,
 • tłumaczy konsekwencje społecznego odbioru dzieł sztuki w XIX wieku (w związku z zagadnieniami fałszerstwa i kolekcjonerstwa),
 • samodzielnie interpretuje utwory literackie i wypowiedzi artystów poświęcone malarstwu.

Metody pracy

 • wykład,
 • dyskusja,
 • metoda poglądowa,
 • metoda oglądowa,
 • kula śniegowa,
 • metaplan

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów