Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 23.10.2019 15:30 - 17:00
2. środa 30.10.2019 15:30 - 17:00
3. środa 6.11.2019 15:30 - 17:00
4. środa 13.11.2019 15:30 - 17:00
5. środa 20.11.2019 15:30 - 17:00
6. środa 27.11.2019 15:30 - 17:00
7. środa 4.12.2019 15:30 - 17:00
8. środa 11.12.2019 15:30 - 17:00
9. środa 18.12.2019 15:30 - 17:00
10. środa 8.01.2020 15:30 - 17:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Dostarczenie podstawowej wiedzy z obszaru psychologii rozwojowej.

Zapoznanie słuchaczy z podstawami zasadami tworzenia warunków (ciepłego emocjonalnie otoczenia) dla pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Zapoznanie słuchaczy z różnorodnymi metodami pracy z dziećmi i młodzieżą wspierającymi ich rozwój poznawczy, emocjonalny oraz społeczny.

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi sposobami wspomagania dziecka/młodego człowieka w jego konstruktywnym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi oraz konfliktowymi.

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wskazówki:

- w jaki sposób można pomóc dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z emocjami, (uwzględniając ich perspektywę oraz okazując zrozumienie dla ich potrzeb); akcent postawiony będzie na budowaniu bliskości opartej na zrozumieniu, akceptacji oraz zaangażowaniu

- jak mądrze wspomagać dzieci oraz młodzież (unikając postawy nadopiekuńczej, nadmiernie kontrolującej czy niezaangażowanej); warsztaty pomogą w znalezieniu równowagi między potrzebami dorosłego a potrzebami dziecka oraz wspomogą dorosłych w budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi/młodzieżą

- w jaki sposób wspomagać dziecko/młodego człowieka w budowaniu poczucia własnej wartości/pewności siebie/samodzielności oraz odpowiedzialności

- jak rozwijać talenty i predyspozycje u dzieci i młodzieży

Efekty kształcenia

Uczestnik potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki oraz psychologii w celu analizowania i interpretowania zachowań u dzieci i młodzieży.

Uczestnik rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy emocjonalne i społeczne z różnych perspektyw.

Uczestnik posiada podstawową wiedzę na temat więzi społecznych (ich rodzajów) oraz ich znaczenia w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka/młodego człowieka.

Uczestnik umie się odwołać do odpowiedniego nurtu psychologicznego w celu wyjaśnienia konkretnego zachowania problemowego u dzieci i młodzieży oraz umie dobrać odpowiedni sposób radzenia sobie z nim.

Metody pracy

praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca pisemna (analiza indywidualnego przypadku)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów