Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Jak zrozumieć nastolatka i mądrze go wspierać- psychologia rozwoju w okresie adolescencji

Prowadzący: dr Joanna Matejczuk


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.04.2021 17:00 - 20:00
2. wtorek 20.04.2021 17:00 - 20:00
3. wtorek 11.05.2021 17:00 - 20:00
4. wtorek 18.05.2021 17:00 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Poszerzenie wiedzy na temat specyfiki przebiegu rozwoju człowieka w okresie dorastania – co i jak się zmienia oraz jakie są tego konsekwencje.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i analizy czynników sprzyjających oraz czynników ryzyka w okresie adolescencji – jak rozumieć sytuację nastolatków, jak „czytać” potencjał i rozpoznawać trudności.
 • Wzbudzenie refleksji nad rolą i zadaniami dorosłych (rodziców i nauczycieli) wspierających rozwój nastolatków oraz zwiększenie gotowości do poszukiwania konstruktywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych z nastolatkiem – jak mądrze wspierać nastolatków i jak wspierać samego siebie w kontakcie z nastolatkiem.
 • Wzbudzenie refleksji nad znaczeniem adolescencji dla funkcjonowania w kolejnych okresach życia – dorastanie jako pomost między dzieciństwem i dorosłością, co to znaczy być dorosłym i dojrzałym.

Tematyka kursu

W trakcie zajęć zwrócimy uwagę na najważniejsze wyzwania rozwojowe w okresie dorastania, w aspekcie funkcjonowania bio-psycho-społecznego oraz będziemy wspólnie rozpoznawać potencjał i trudności w adolescencji a także poszukiwać kierunków i sposobów wspierania nastolatków.

 • Specyfika wczesnej i późnej adolescencji – okres poczwarki i motyla.
 • Konsekwencje dojrzewania biologicznego w sferze funkcjonowania myślenia, emocji i relacji społecznych
 • Nowe formy myślenia (myślenie formalne, myślenie refleksyjne, introspekcja) i jego ograniczenia (egocentryzm nastolatków, intelektualny egocentryzm, pryncypializm, autorytaryzm, idealizowanie)
 • Kim jestem i kim chcę się stawać - kształtowanie tożsamości, statusy tożsamości, tożsamość negatywna
 • Relacje społeczne nastolatków: z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami – dynamika relacji, znaczenie relacji dla rozwoju, obszary ryzyka i trudności w relacjach.

Efekty kształcenia

Uczestnik: (1) posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w okresie dorastania, w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, (2) potrafi wykorzystać wiedzę o rozwoju nastolatka do analizowania zjawisk psychologicznych obserwowanych w naturalnych sytuacjach w domu, szkole, (3) jest świadomy potencjału i trudności związanych z okresem dorastania (5) aktywnie i świadomie poszukuje konstruktywnych form wspierania rozwoju nastolatków oraz samego siebie w tym procesie.

Metody pracy

Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną ilustrowany przykładami, dyskusja wokół ważnych i kontrowersyjnych problemów, możliwość wspólnej analizy przykładów podawanych przez uczestników.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów