Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Jaką wodę pijemy?

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 330,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 27.10.2018 11:00 - 16:00
2. sobota 10.11.2018 11:00 - 16:00
3. sobota 24.11.2018 11:00 - 16:00
4. sobota 8.12.2018 11:00 - 16:00
5. sobota 15.12.2018 11:00 - 16:00

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi jakości wód powierzchniowych i podziemnych ujmowanych do celów wodociągowych, zasadami doboru metod i urządzeń do jej uzdatniania, zagrożeniami dla zdrowia i życia człowieka wynikającymi z mikrobiologicznego i chemicznego zanieczyszczenia wody wykorzystywanej do celów pitnych i rekreacyjnych.

Tematyka kursu

 1. Wody powierzchniowe i podziemne w systemach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Wody butelkowane.
 2. Zagrożenia dla ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Incydentalne zanieczyszczenie źródeł wody (awarie, katastrofy, niekontrolowane wycieki, działania celowe, pogodowe zjawiska ekstremalne)
 3. Ochrona ujęć przed zdarzeniami niepożądanymi. Monitoring jakości wody. Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.
 4. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (parametry mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne). Regulacje prawne. Jakość wody w wybranych wodociągach (w tym w wodociągach poznańskich).
 5. Skażenie bakteryjne wód. Jego przyczyny, związki toksyczne. Pierwotniaki pasożytnicze w wodzie wodociągowej. Wody butelkowane. Wodnopochodne parazytozy.
 6. Klasyczne, nowe i nowatorskie sposoby uzdatniania wody do picia i rekreacji.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • Będzie potrafił charakteryzować najważniejsze zagrożenia wpływające na powierzchniowe i podziemne zasoby wodne.
 • Przedstawi korzyści wynikające z zastosowania właściwych metod uzdatniania wody i potrafi uzasadnić swoje stanowisko w sprawie ich wyboru.
 • Zna podstawowe zasady dotyczące uzyskania bezpiecznej i stabilnej mikrobiologicznie wody przeznaczonej do picia.
 • Zna przyczyny i rozumie konsekwencje zdrowotne dla organizmów wynikające z obecności  w wodzie substancji toksycznych i kancerogennych.
 • Poprzez przekazaną wiedzę słuchacze -będą posiadali świadomość jak ważną kwestią jest ochrona wód i w związku z tym wzrośnie ich poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska przyrodniczego w tym zakresie.

Metody pracy

- Wykład - część teoretyczna (10 godz.).

- Część praktyczna – warsztaty i ćwiczenia (15 godz.). Warsztaty obejmują analizę laboratoryjną i mikroskopową wybranych właściwości wody surowej i uzdatnionej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemny, nieobowiązkowy