Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Jaka wodę pijemy?

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 395,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 10
Limit miejsc: 12

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 13.01.2018 10:00 - 14:00
2. sobota 27.01.2018 10:00 - 14:00
3. sobota 10.02.2018 10:00 - 14:00
4. sobota 24.02.2018 10:00 - 14:00
5. sobota 10.03.2018 10:00 - 14:00

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi jakości wód powierzchniowych i podziemnych ujmowanych do celów wodociągowych, zasadami doboru metod i urządzeń do jej uzdatniania, zagrożeniami dla zdrowia i życia człowieka wynikającymi z mikrobiologicznego i chemicznego zanieczyszczenia wody wykorzystywanej do celów pitnych i rekreacyjnych.

Tematyka kursu

 1. Wody powierzchniowe i podziemne w systemach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Wody butelkowane.
 2. Zagrożenia dla ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Incydentalne zanieczyszczenie źródeł wody (awarie, katastrofy, niekontrolowane wycieki, działania celowe, pogodowe zjawiska ekstremalne)
 3. Ochrona ujęć przed zdarzeniami niepożądanymi. Monitoring jakości wody. Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.
 4. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (parametry mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne). Regulacje prawne. Jakość wody w wybranych wodociągach (w tym w wodociągach poznańskich).
 5. Skażenie bakteryjne wód. Jego przyczyny, związki toksyczne. Pierwotniaki pasożytnicze w wodzie wodociągowej. Wody butelkowane. Wodnopochodne parazytozy.
 6. Klasyczne, nowe i nowatorskie sposoby uzdatniania wody do picia i rekreacji.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • Będzie potrafił charakteryzować najważniejsze zagrożenia wpływające na powierzchniowe i podziemne zasoby wodne.
 • Przedstawi korzyści wynikające z zastosowania właściwych metod uzdatniania wody i potrafi uzasadnić swoje stanowisko w sprawie ich wyboru.
 • Zna podstawowe zasady dotyczące uzyskania bezpiecznej i stabilnej mikrobiologicznie wody przeznaczonej do picia.
 • Zna przyczyny i rozumie konsekwencje zdrowotne dla organizmów wynikające z obecności  w wodzie substancji toksycznych i kancerogennych.
 • Poprzez przekazaną wiedzę słuchacze -będą posiadali świadomość jak ważną kwestią jest ochrona wód i w związku z tym wzrośnie ich poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska przyrodniczego w tym zakresie.

Metody pracy

- Wykład - część teoretyczna (10 godz.).

- Część praktyczna – warsztaty i ćwiczenia (15 godz.). Warsztaty obejmują analizę laboratoryjną i mikroskopową wybranych właściwości wody surowej i uzdatnionej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemny, nieobowiązkowy

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów