Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język angielski inaczej z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technik nauki języka

Prowadzący: dr Grażyna Korytowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.03.2018 18:30 - 20:00
2. środa 21.03.2018 18:30 - 20:00
3. środa 28.03.2018 18:30 - 20:00
4. środa 4.04.2018 18:30 - 20:00
5. środa 11.04.2018 18:30 - 20:00
6. środa 18.04.2018 18:30 - 20:00
7. środa 25.04.2018 18:30 - 20:00
8. środa 9.05.2018 18:30 - 20:00
9. środa 16.05.2018 18:30 - 20:00
10. środa 23.05.2018 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie znajomości języka angielskiego zależnie od poziomu wyjściowego słuchaczy (minimum A2). Ćwiczenie umiejętności swobodnego porozumiewania się. Zaznajomienie się z technikami rozwijania kreatywności. Poszerzenie wachlarza strategii samodzielnego uczenia się języka obcego. Rozwijanie kompetencji interkulturowych.

Tematyka kursu

Zagadnienia kursu związane z nauką języka angielskiego, obejmujące aspekty językowe (słownictwo, gramatyka, wymowa, sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania), aspekty interkulturowe , techniki rozwoju kreatywności, usprawniania procesu uczenia się. Planowane zagadnienia poszczególnych zajęć:

 • Profil osobisty uczestnika: przedstawienie siebie, wybranych doświadczeń życiowych (w tym związanych z uczeniem się języka/ów i motywacją do nauki, ulubionymi formami uczenia się), osiągnięć i zainteresowań zawodowych i pasji życiowych, etc . Zwroty językowe pomocne w skutecznym porozumiewaniu się. Propozycje tematyki projektów do realizacji.
 • Profil osobisty uczestnika jako ucznia języka angielskiego: samoocena mocnych i słabych stron, styl/e uczenia się, dominująca półkula, rodzaj inteligencji, metaprogramy, co nas motywuje i demotywuje, precyzowanie celów. Różnice kulturowe w użyciu zwrotów grzecznościowych (powitania, pożegnania, pozdrowienia, podziękowania, przeprosiny, komplementy, swobodna niezobowiązująca rozmowa towarzyska etc.
 • Profil osobisty uczestnika jako ucznia języka (cz.2): dominujący styl sensoryczny, język sensoryczny – porównanie słownictwa sensorycznego ang./pol. Narracja z wykorzystaniem języka zmysłów: odtwarzanie i rozbudowywanie opowieści, tworzenie własnych narracji sensorycznych.
 • Styl sensoryczny – wzrokowy. Cechy ucznia, charakterystyczne zwroty (ang./pol.), wybrane strategie i techniki optymalizujące uczenie sie dla ucznia wzrokowca, rola wizualizacji, obrazów, notatek, map myśli, symboli etc. Styl sensoryczny – słuchowy. Cechy ucznia, charakterystyczne zwroty (ang./pol.), wybrane strategie i techniki ułatwiające uczenie się dla ucznia słuchowca, rola dźwięków i muzyki, rytmu, cwiczeń na słuchanie.
 • Styl sensoryczny – kinestetyczny. Cechy ucznia, charakterystyczne zwroty (ang./pol.), wybrane strategie i techniki usprawniające uczenie się dla ucznia kinestetycznego. Alfabet kinestetyczny. Komunikacja niewerbalna – gestykulacja (różnice kulturowe w używanych gestach), język emocji, siła przekonań.
 • Planowanie I zarządzanie czasem – strategie metakognitywne, Kai Zen, gospodarowanie czasem w obrębie dnia, tygodnia miesiąca etc., opór przed zmianą I odkładanie na później, wyrażanie zależności w czasie, aforyzmy i cytaty dot. czasu. Prowadzenie terminarzy, dzienników, notatek etc.).
 • Metafory w naszym życiu: upływ czasu, dzieciństwo, młodość, uczenie się, związki, praca zawodowa, zdrowie, choroby, osiągnięcia i niepowodzenia, kłopoty etc. Nastawienie do przeciwnosci losu – różnice kulturowe, rozwiązywanie problemów. Opis przedmiotów codziennego użytku i ich funkcji. Rola przedmiotów w społeczeństwie konsumpcyjnym. Minimalism życiowy.
 • Rola narracji w naszym życiu – bajki, anegdoty, żarty, opowiadania, powieści, reportaże, filmy, etc.; przykłady bajek, opowieści, które odegrały ważną rolę. Język narracji, opis miejsc. Specyfika poczucia humoru, przykłady różnic kulturowych.
 • Ludzie wokół nas – opis cech zewnętrznych i charakteru. Cechy języka poszczególnych osób, wyrażanie siebie w języku obcym (angielskim). Jedna z ważniejszych cech – wymowa. Różnice między rodzimym a nierodzimym użytkownikiem języka, modelowanie wymowy, strategie i techniki uczenia się wymowy jęz. angielskiego. Globalizacja języka angielskiego i jej skutki.
 • Plany dot. nauki języka na przyszłość. Rola pozytywnego myślenia – wiara w siebie (różnice kulturowe). Prezentacja projektów poszczególnych uczestników, dzielenie się wrażeniami i wnioskami, wskazówki na przyszłość. Rola nauki własnej – autonomia ucznia, pożyteczne materiały szkoleniowe dla dalszej nauki. Wyznaczanie celów.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu, zależnie od poziomu znajomości języka w momencie rozpoczęcia kursu, uczestnicy rozwiną następujące umiejętności:

 1. a) ogólną znajomość języka angielskiego i zagadnień interkulturowych;
 2. b) zdolność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim na nast. tematy: doświadczenia życiowe (także związane z nauką języków), zdrowy styl życia, osiągnięcia, zainteresowania; zewnętrzna i wewnętrzną charakterystyka osób, opis przedmiotów i ich funkcji, wyrażanie opinii nt. przeczytanych książek, obejrzanych filmów, wystaw itd, planowanie i efektywne zarządzanie czasem, omawianie i opisywanie wydarzeń;
 3. c) rozszerzenie repertuaru swoich strategii uczenia się języka obcego;
 4. d) wykorzystanie niekonwencjonalnych sposobów uczenia się języka obcego oraz technik rozwoju kreatywności.

Metody pracy

Nauka na zajęciach w oparciu o materiały własne prowadzącego, teksty autentyczne i ćwiczenia z dwóch podręczników autorstwa Jane Revell and Susan Norman: “In your hands” oraz “Bringing over” wydawnictwa Saffire Press. Praca na zajęciach: konwersacje, praca w grupach, w parach i indywidualnie. Przewidziane są również ustne i pisemne zadania do samodzielnej pracy własnej uczestnika.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Dla zainteresowanych uczestników przewiduje się egzamin końcowy składający się z krótkiej wypowiedzi pisemnej (ok. 150 słów) oraz krótkiej wypowiedzi ustnej (w formie monologu oraz dialogu –rozmowy) z zakresu tematyki kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów