Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język hiszpański A1-A2

Prowadzący: dr Wiosna Szukała


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.10.2022 18:00 - 19:30
2. czwartek 27.10.2022 18:00 - 19:30
3. czwartek 3.11.2022 18:00 - 19:30
4. wtorek 8.11.2022 18:00 - 19:30
5. czwartek 10.11.2022 18:00 - 19:30
6. wtorek 15.11.2022 18:00 - 19:30
7. czwartek 17.11.2022 18:00 - 19:30
8. wtorek 22.11.2022 18:00 - 19:30
9. czwartek 24.11.2022 18:00 - 19:30
10. wtorek 29.11.2022 18:00 - 19:30
11. czwartek 1.12.2022 18:00 - 19:30
12. wtorek 6.12.2022 18:00 - 19:30
13. czwartek 8.12.2022 18:00 - 19:30
14. wtorek 13.12.2022 18:00 - 19:30
15. czwartek 15.12.2022 18:00 - 19:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

 1. Rozwinięcie umiejętności językowych na poziomie początkującym w zakresie słuchania, mówienia, czytania i pisania.
 2. Rozszerzenie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie początkującym.
 3. Doskonalenie umiejętności językowych odnoszących się do różnych form wypowiedzi ustnych.
 4. Rozumienie wypowiedzi dotyczące obszarów tematycznych omawianych na zajęciach na poziomie A2.
 5. Rozwijanie technik krytycznego czytania oraz analizy prostych tekstów literackich i prasowych.
 6. Rozwijanie umiejętności redagowania tekstów hiszpańskojęzycznych na poziomie początkującym.
 7. Rozwinięcie umiejętności samooceny i samodzielnej pracy nad językiem.
 8. Przełamanie oporu związanego ze spontanicznym wypowiedzeniem się w języku obcym.

Tematyka kursu

1. Rozszerzanie i utrwalanie słownictwa związanego z blokami tematycznymi:

 • kultura i sztuka,
 • gastronomia,
 • społeczeństwo,
 • styl życia,
 • technologia,
 • dziennikarstwo i środki masowego przekazu,
 • ekonomia i praca,
 • realia krajów hiszpańskiego obszaru językowego. 
 1. Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.
 2. Czytanie i analizowanie prostych tekstów i artykułów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.
 3. Ekspozycja na różnorodne hiszpańskojęzyczne materiały audiowizualne.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik/czka:

 1. Posługuje się nabytymi środkami językowymi na poziomie A2 i stopniowo dodaje do nich nowe, rozbudowując repertuar środków niezbędnych w codziennej komunikacji.
 2. Potrafi samodzielnie, analitycznie analizować, a także interpretować zdania i teksty pod kątem poprawności gramatycznej.
 3. Czyta ze zrozumieniem proste teksty i artykuły o tematyce ogólnej oraz słucha ze zrozumieniem prostych wypowiedzi rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego, poddaje analizie ich treść, a także formułuje opinie na poziomie podstawowym.
 4. Redaguje proste teksty na tematy związane z jej/jego zainteresowaniami, listy, w których przekazuje informacje otrzymane od osób trzecich, wyrażające opinie na dany temat.

Metody pracy

Praca z podręcznikiem, indywidualna, w małych grupach lub w parach, szczególny nacisk położony na komunikatywność, wykorzystanie i utrwalenie przyswojonych zagadnień gramatycznych i leksykalnych w spontanicznych wypowiedziach ustnych, kompetencje rozumienia ze słuchu wypowiedzi ustnych rozwijane z pomocą różnorodnych materiałów audiowizualnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów