Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język hiszpański A2

Prowadzący: dr Wiosna Szukała


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2023 18:30 - 20:00
2. czwartek 26.01.2023 18:30 - 20:00
3. wtorek 31.01.2023 18:30 - 20:00
4. czwartek 2.02.2023 18:30 - 20:00
5. wtorek 7.02.2023 18:30 - 20:00
6. czwartek 9.02.2023 18:30 - 20:00
7. wtorek 14.02.2023 18:30 - 20:00
8. czwartek 16.02.2023 18:30 - 20:00
9. wtorek 21.02.2023 18:30 - 20:00
10. czwartek 23.02.2023 18:30 - 20:00
11. wtorek 28.02.2023 18:30 - 20:00
12. czwartek 2.03.2023 18:30 - 20:00
13. sobota 4.03.2023 18:30 - 20:00
14. czwartek 9.03.2023 18:30 - 20:00
15. sobota 11.03.2023 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

 1. Rozwinięcie umiejętności językowych na poziomie początkującym w zakresie słuchania, mówienia, czytania i pisania.
 2. Rozszerzenie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie początkującym.
 3. Doskonalenie umiejętności językowych odnoszących się do różnych form wypowiedzi ustnych.
 4. Rozumienie wypowiedzi dotyczące obszarów tematycznych omawianych na zajęciach na poziomie A2.
 5. Rozwijanie technik krytycznego czytania oraz analizy prostych tekstów literackich i prasowych.
 6. Rozwijanie umiejętności redagowania tekstów hiszpańskojęzycznych na poziomie początkującym.
 7. Rozwinięcie umiejętności samooceny i samodzielnej pracy nad językiem.
 8. Przełamanie oporu związanego ze spontanicznym wypowiedzeniem się w języku obcym.

Tematyka kursu

1. Rozszerzanie i utrwalanie słownictwa związanego z blokami tematycznymi:

 • kultura i sztuka,
 • gastronomia,
 • społeczeństwo,
 • styl życia,
 • technologia,
 • dziennikarstwo i środki masowego przekazu,
 • ekonomia i praca,
 • realia krajów hiszpańskiego obszaru językowego.

 2. Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.

3. Czytanie i analizowanie prostych tekstów i artykułów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych.

4. Ekspozycja na różnorodne hiszpańskojęzyczne materiały audiowizualne.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik/czka:

 1. Posługuje się nabytymi środkami językowymi na poziomie A2/A2+ i stopniowo dodaje do nich nowe, rozbudowując repertuar środków niezbędnych w codziennej komunikacji.
 2. Potrafi samodzielnie, analitycznie analizować, a także interpretować zdania i teksty pod kątem poprawności gramatycznej.
 3. Czyta ze zrozumieniem proste teksty i artykuły o tematyce ogólnej oraz słucha ze zrozumieniem prostych wypowiedzi rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego, poddaje analizie ich treść, a także formułuje opinie na poziomie podstawowym.
 4. Redaguje proste teksty na tematy związane z jej/jego zainteresowaniami, listy, w których przekazuje informacje otrzymane od osób trzecich, wyrażające opinie na dany temat.

Metody pracy

Praca z podręcznikiem, indywidualna, w małych grupach lub w parach, szczególny nacisk położony na komunikatywność, wykorzystanie i utrwalenie przyswojonych zagadnień gramatycznych i leksykalnych w spontanicznych wypowiedziach ustnych, kompetencje rozumienia ze słuchu wypowiedzi ustnych rozwijane z pomocą różnorodnych materiałów audiowizualnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.