Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język hiszpański A2.1

Prowadzący: mgr Monika Wojtysiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 26.10.2022 19:15 - 20:45
2. środa 2.11.2022 19:15 - 20:45
3. środa 9.11.2022 19:15 - 20:45
4. środa 16.11.2022 19:15 - 20:45
5. środa 23.11.2022 19:15 - 20:45
6. środa 30.11.2022 19:15 - 20:45
7. środa 7.12.2022 19:15 - 20:45
8. środa 14.12.2022 19:15 - 20:45
9. środa 21.12.2022 19:15 - 20:45
10. środa 4.01.2023 19:15 - 20:45
11. środa 11.01.2023 19:15 - 20:45
12. środa 18.01.2023 19:15 - 20:45
13. środa 25.01.2023 19:15 - 20:45
14. środa 15.02.2023 19:15 - 20:45
15. środa 22.02.2023 19:15 - 20:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

UWAGA! Do ceny kursu należy doliczyć koszty podręcznika Bitácora 2 Nueva Edición Wydawnictwo Difusión.

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie podstawowym A2.1;

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A2.1;

Utrwalenie kompetencji leksykalno-gramatycznej z poziomu A1;

Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami kulturowymi obszaru hiszpańskojęzycznego.

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

- opowiadanie o swoich zainteresowaniach i preferencjach;

- opowiadanie o swoich zwyczajach dotyczących nauki języka obcego;

- opis przedmiotów codziennego użytku;

- opis miasta, domu, mieszkania;

- opowiadanie o swoich doświadczeniach z przeszłości;

- opowiadanie bibliografii;

- opowiadanie o swoich konsumenckich zwyczajach i gustach (jedzenie, ubrania);

- podstawowe informacje o zróżnicowaniu kulturowym Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

 

ASPEKTY JĘZYKOWE:

- utrwalenie czasu teraźniejszego; czasownik parecer;

- utrwalenie użycia czasowników ser, estar, haber (hay);

- zaimki dopełnienia bliższego (Complemento Directo lo, la, los, las)

-  zaimki dopełnienia dalszego (Complemento Indirecto me, te, le, nos, os, les)

- przyimki miejsca;

- konstrukcja el que/lo que;

- zdania warunkowe w czasie teraźniejszym (si…);

- czas przeszły złożony Pretérito Perfecto;

- czas przeszły prosty Pretérito Perfecto Simple (Pretérito Indefinido);

- stopień wyższy i najwyższy, porównania.

 

 ASPEKTY KULTUROWE:

- wybrane zagadnienia kulturowe Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej (m.in. różnorodność kulturowa, wybrane święta);

-  zachowania, interakcje międzyludzkie.

Efekty uczenia się

Uczestnik/-czka po zakończeniu kursu:

- potrafi opisać i przedstawić zastosowanie przedmiotów używanych na co dzień, opowiedzieć o swoich zwyczajach oraz doświadczeniach dotyczących nauki języka obcego, opisać miejsce zamieszkania (dom, mieszkanie), opowiedzieć o swoich doświadczeniach w czasie przeszłym Pretérito Perfecto, rozumie oraz potrafi przedstawić bibliografię swoją i  danej osoby;

- rozumie wypowiedzi ustne oraz teksty na poziomie A2.1;

- potrafi zredagować krótki tekst o sobie, swoim otoczeniu;

- stosuje poprawnie i adekwatnie do sytuacji struktury gramatyczne oraz leksykalne na poziomie A2.1;

- jest świadomy(-a) różnorodności kulturowej obszaru hiszpańskojęzycznego.

 

Metody pracy

Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną. Uczestnicy będą pracować głównie w parach lub małych grupach, po zaprezentowaniu materiału leksykalno-gramatycznego. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk będzie położony na praktyczne aspekty języka i przykłady z życia. Na zajęciach Słuchacze będą utrwalać omawiany materiał. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb oraz preferencji Uczestników.

 Podczas kursu będziemy korzystać z podręcznika i zeszytu ćwiczeń Bitácora 2 Nueva Edición Wydawnictwo Difusión.  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń stanowią dwa osobne tomy.

 Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem programu Zoom, który należy pobrać przed pierwszym spotkaniem. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji.

Uczestnicy są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.

 W razie pytań, zapraszam do kontaktu (monika.wojtysiak@amu.edu.pl).

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów