Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język hiszpański od podstaw

Prowadzący: mgr Monika Wojtysiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.01.2021 18:45 - 20:15
2. środa 3.02.2021 18:45 - 20:15
3. środa 10.02.2021 18:45 - 20:15
4. środa 17.02.2021 18:45 - 20:15
5. środa 24.02.2021 18:45 - 20:15
6. środa 3.03.2021 18:45 - 20:15
7. środa 10.03.2021 18:45 - 20:15
8. środa 17.03.2021 18:45 - 20:15
9. środa 24.03.2021 18:45 - 20:15
10. środa 31.03.2021 18:45 - 20:15
11. środa 7.04.2021 18:45 - 20:15
12. środa 14.04.2021 18:45 - 20:15
13. środa 21.04.2021 18:45 - 20:15
14. środa 28.04.2021 18:45 - 20:15
15. środa 5.05.2021 18:45 - 20:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie podstawowym A1.

Zapoznanie Uczestników z podstawowym słownictwem w j. hiszpańskim.

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1.

Zapoznanie Uczestników z wybranymi zagadnieniami kulturowymi obszaru hiszpańskojęzycznego.

Przedstawienie podstawowych zasad interakcji ustnej w j. hiszpańskim (np. powitania, pożegnania).

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

- przedstawienie siebie (podstawowe informacje osobowe takie jak narodowość, zawód, wiek)

- opisywanie położenia, miejsc, pogoda

- czas wolny, zakupy

- relacje międzyludzkie, opis charakteru i wyglądu

- podstawowe informacje o zróżnicowaniu kulturowym Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej

 

ASPEKTY JĘZYKOWE:

- alfabet, wymowa

- czasownik ser, estar, tener, gustar

- czasowniki regularne i wybrane czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym

- rodzajnik, rodzaj męski i żeński, liczba mnoga i pojedyncza, uzgadnianie rodzaju i liczby rzeczowników oraz przymiotników

- zaimki pytające, zaimki dzierżawcze

- liczebniki 0-1000

- podstawowe słownictwo związane z nauką zdalną

 

ASPEKTY KULTUROWE:

- wybrane zagadnienia kulturowe Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej (m.in. różnorodność kulturowa, wybrane święta)

-  zachowania, interakcje międzyludzkie.

Efekty kształcenia

Uczestnik/-czka po zakończeniu kursu:

- potrafi wypowiedzieć się na tematy związane ze sobą, najbliższym otoczeniem i życiem codziennym

- rozumie wypowiedzi ustne oraz teksty na poziomie A1

- potrafi zredagować krótki tekst o sobie, swoim otoczeniu

- stosuje poprawnie i adekwatnie do sytuacji struktury gramatyczne oraz leksykalne na poziomie A1

- jest świadomy/-a różnorodności kulturowej obszaru hiszpańskojęzycznego.

Metody pracy

Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną. Uczestnicy będą pracować głównie w parach lub małych grupach, po zaprezentowaniu materiału leksykalno-gramatycznego. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk będzie położony na praktyczne aspekty języka i przykłady z życia. Na zajęciach Słuchacze będą utrwalać omawiany materiał. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb oraz preferencji Uczestników.

Podręcznik Aula Internacional 1 Nueva Edición, Wydawnictwo Difusión/LektoKlett. Podręcznik z ćwiczeniami w jednym tomie. Koszt podręcznika to około 100-120 zł.

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem programu Zoom, który należy pobrać przed pierwszym spotkaniem. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji.

Uczestnicy są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu (monika.wojtysiak@amu.edu.pl).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny.