Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język hiszpański od podstaw

Prowadzący: mgr Monika Wojtysiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.10.2021 19:15 - 20:45
2. środa 3.11.2021 19:15 - 20:45
3. środa 10.11.2021 19:15 - 20:45
4. środa 17.11.2021 19:15 - 20:45
5. środa 24.11.2021 19:15 - 20:45
6. środa 1.12.2021 19:15 - 20:45
7. środa 8.12.2021 19:15 - 20:45
8. środa 15.12.2021 19:15 - 20:45
9. środa 5.01.2022 19:15 - 20:45
10. środa 12.01.2022 19:15 - 20:45
11. środa 19.01.2022 19:15 - 20:45
12. środa 26.01.2022 19:15 - 20:45
13. środa 2.02.2022 19:15 - 20:45
14. środa 9.02.2022 19:15 - 20:45
15. środa 16.02.2022 19:15 - 20:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie podstawowym A1.

Zapoznanie uczestników z podstawowym słownictwem w j. hiszpańskim.

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1.

Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami kulturowymi obszaru hiszpańskojęzycznego.

Przedstawienie podstawowych zasad interakcji ustnej w j. hiszpańskim (np. powitania, pożegnania).

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

- przedstawienie siebie (podstawowe informacje osobowe takie jak narodowość, zawód, wiek);

- opisywanie położenia, miejsc, pogoda;

- czas wolny, zakupy;

- relacje międzyludzkie, opis charakteru i wyglądu;

- podstawowe informacje o zróżnicowaniu kulturowym Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

 

ASPEKTY JĘZYKOWE:

- alfabet, wymowa;

- czasownik ser, estar, tener, gustar;

- czasowniki regularne i wybrane czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym;

- rodzajnik, rodzaj męski i żeński, liczba mnoga i pojedyncza, uzgadnianie rodzaju i liczby rzeczowników oraz przymiotników;

- zaimki pytające, zaimki dzierżawcze;

- liczebniki 0-1000;

- podstawowe słownictwo związane z nauką zdalną.

 

ASPEKTY KULTUROWE:

- wybrane zagadnienia kulturowe Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej (m.in. różnorodność kulturowa, wybrane święta);

-  zachowania, interakcje międzyludzkie.

Efekty uczenia się

Uczestnik/-czka po zakończeniu kursu:

- potrafi wypowiedzieć się na tematy związane ze sobą, najbliższym otoczeniem i życiem codziennym;

- rozumie wypowiedzi ustne oraz teksty na poziomie A1;

- potrafi zredagować krótki tekst o sobie, swoim otoczeniu;

- stosuje poprawnie i adekwatnie do sytuacji struktury gramatyczne oraz leksykalne na poziomie A1;

- jest świadomy/-a różnorodności kulturowej obszaru hiszpańskojęzycznego.

Metody pracy

Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną. Uczestnicy będą pracować głównie w parach lub małych grupach, po zaprezentowaniu materiału leksykalno-gramatycznego. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk będzie położony na praktyczne aspekty języka i przykłady z życia. Na zajęciach słuchacze będą utrwalać omawiany materiał. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb oraz preferencji uczestników.

 Podręcznik Aula Internacional 1 Nueva Edición, Wydawnictwo Difusión/LektorKlett. Podręcznik z ćwiczeniami w jednym tomie. Koszt podręcznika to około 100-120 zł.

 Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem programu Zoom, który należy pobrać przed pierwszym spotkaniem. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji.

Uczestnicy są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.

 W razie pytań, zapraszam do kontaktu (monika.wojtysiak@amu.edu.pl).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny