Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język hiszpański od podstaw- kontynuacja

Prowadzący: mgr Monika Wojtysiak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 325,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 12.05.2021 18:45 - 20:15
2. środa 19.05.2021 18:45 - 20:15
3. środa 26.05.2021 18:45 - 20:15
4. środa 2.06.2021 18:45 - 20:15
5. środa 9.06.2021 18:45 - 20:15
6. środa 16.06.2021 18:45 - 20:15
7. środa 23.06.2021 18:45 - 20:15
8. środa 30.06.2021 18:45 - 20:15
9. środa 7.07.2021 18:45 - 20:15
10. środa 14.07.2021 18:45 - 20:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie podstawowym A1.

Zapoznanie uczestników z podstawowym słownictwem w j. hiszpańskim.

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1.

Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami kulturowymi obszaru hiszpańskojęzycznego.

Przedstawienie podstawowych zasad interakcji ustnej w j. hiszpańskim (np. powitania, pożegnania).

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

- czas wolny;

- relacje międzyludzkie, opis charakteru i wyglądu;

- pytanie i udzielania informacji o godzinie;

- codzienne czynności;

- podstawowe informacje o zróżnicowaniu kulturowym Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

 

ASPEKTY JĘZYKOWE:

- czasownik gustar;

- wybrane czasowniki nieregularne związane z codziennymi czynnościami;

- przymiotniki potrzebne do opisu charakteru i wyglądu;

- wyrażanie częstotliwości ;

-  zaimki dzierżawcze.

 

ASPEKTY KULTUROWE:

- wybrane zagadnienia kulturowe Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej (m.in. różnorodność kulturowa, wybrane święta);

-  zachowania, interakcje międzyludzkie.

Efekty kształcenia

Uczestnik/-czka po zakończeniu kursu:

- potrafi wypowiedzieć się na tematy związane ze sobą, najbliższym otoczeniem i życiem codziennym

- rozumie wypowiedzi ustne oraz teksty na poziomie A1

- potrafi zredagować krótki tekst o sobie, swoim otoczeniu

- stosuje poprawnie i adekwatnie do sytuacji struktury gramatyczne oraz leksykalne na poziomie A1

- jest świadomy/-a różnorodności kulturowej obszaru hiszpańskojęzycznego

Metody pracy

Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną. Uczestnicy będą pracować głównie w parach lub małych grupach, po zaprezentowaniu materiału leksykalno-gramatycznego. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk będzie położony na praktyczne aspekty języka i przykłady z życia. Na zajęciach słuchacze będą utrwalać omawiany materiał. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb oraz preferencji uczestników.

Podczas kursu będziemy korzystać z kolejnych rozdziałów z podręcznika Aula Internacional 1 Nueva Edición, Wydawnictwo Difusión/LektorKlett. Podręcznik z ćwiczeniami w jednym tomie. Koszt podręcznika to około 100-120 zł.

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem programu Zoom, który należy pobrać przed pierwszym spotkaniem. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji.

Uczestnicy są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu (monika.wojtysiak@amu.edu.pl).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów