Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język hiszpański od podstaw- kontynuacja

Prowadzący: mgr Monika Wojtysiak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 325,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 12.05.2021 18:45 - 20:15
2. środa 19.05.2021 18:45 - 20:15
3. środa 26.05.2021 18:45 - 20:15
4. środa 2.06.2021 18:45 - 20:15
5. środa 9.06.2021 18:45 - 20:15
6. środa 16.06.2021 18:45 - 20:15
7. środa 23.06.2021 18:45 - 20:15
8. środa 30.06.2021 18:45 - 20:15
9. środa 7.07.2021 18:45 - 20:15
10. środa 14.07.2021 18:45 - 20:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie podstawowym A1.

Zapoznanie uczestników z podstawowym słownictwem w j. hiszpańskim.

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1.

Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami kulturowymi obszaru hiszpańskojęzycznego.

Przedstawienie podstawowych zasad interakcji ustnej w j. hiszpańskim (np. powitania, pożegnania).

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

- czas wolny;

- relacje międzyludzkie, opis charakteru i wyglądu;

- pytanie i udzielania informacji o godzinie;

- codzienne czynności;

- podstawowe informacje o zróżnicowaniu kulturowym Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

 

ASPEKTY JĘZYKOWE:

- czasownik gustar;

- wybrane czasowniki nieregularne związane z codziennymi czynnościami;

- przymiotniki potrzebne do opisu charakteru i wyglądu;

- wyrażanie częstotliwości ;

-  zaimki dzierżawcze.

 

ASPEKTY KULTUROWE:

- wybrane zagadnienia kulturowe Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej (m.in. różnorodność kulturowa, wybrane święta);

-  zachowania, interakcje międzyludzkie.

Efekty kształcenia

Uczestnik/-czka po zakończeniu kursu:

- potrafi wypowiedzieć się na tematy związane ze sobą, najbliższym otoczeniem i życiem codziennym

- rozumie wypowiedzi ustne oraz teksty na poziomie A1

- potrafi zredagować krótki tekst o sobie, swoim otoczeniu

- stosuje poprawnie i adekwatnie do sytuacji struktury gramatyczne oraz leksykalne na poziomie A1

- jest świadomy/-a różnorodności kulturowej obszaru hiszpańskojęzycznego

Metody pracy

Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną. Uczestnicy będą pracować głównie w parach lub małych grupach, po zaprezentowaniu materiału leksykalno-gramatycznego. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk będzie położony na praktyczne aspekty języka i przykłady z życia. Na zajęciach słuchacze będą utrwalać omawiany materiał. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb oraz preferencji uczestników.

Podczas kursu będziemy korzystać z kolejnych rozdziałów z podręcznika Aula Internacional 1 Nueva Edición, Wydawnictwo Difusión/LektorKlett. Podręcznik z ćwiczeniami w jednym tomie. Koszt podręcznika to około 100-120 zł.

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem programu Zoom, który należy pobrać przed pierwszym spotkaniem. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji.

Uczestnicy są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu (monika.wojtysiak@amu.edu.pl).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny