Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język migowy od podstaw

Prowadzący: mgr Dominika Mroczek-Dąbrowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.10.2023 15:30 - 17:45
2. czwartek 2.11.2023 15:30 - 17:45
3. czwartek 9.11.2023 15:30 - 17:45
4. czwartek 16.11.2023 15:30 - 17:45
5. czwartek 23.11.2023 15:30 - 17:45
6. czwartek 30.11.2023 15:30 - 17:45
7. czwartek 7.12.2023 15:30 - 17:45
8. czwartek 14.12.2023 15:30 - 17:45
9. czwartek 21.12.2023 15:30 - 17:45
10. czwartek 4.01.2024 15:30 - 17:45

Wydział Archeologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie u uczestników podstawowych kompetencji komunikacyjnych oraz przedstawienie specyfiki kontaktu z osobą głuchą.

Głównym celem kursu będzie nauka podstaw języka migowego, a także najczęściej używanych
i niezbędnych w komunikacji zwrotów migowych. Przedstawienie i trening komunikacji niewerbalnej oraz mowy ciała. Zaprezentowanie zagadnień takich jak język mówiony,
a komunikaty bezsłowne, mimika, pantomima w komunikacji z osobami z wadą słuchu.

Tematyka kursu

- Podstawowe zasady nawiązywania i reagowania na komunikaty osób z dysfunkcjami słuchu oraz mowy, prowadzenia z nimi rozmowy, rozpoznawanie znaczenia sygnałów niewerbalnych;

- Podstawowe pojęcia (głuchy, niesłyszący, głucho-niemy);

- Wprowadzenie do surdopedagogiki;

- Specyfika środowiska osób z dysfunkcjami słuchu i mowy;

- Rodzaje i możliwości komunikacji;

- Rola mimiki i pantomimy w komunikacji;

- Specyfika komunikatów pisanych;

- Alfabet palcowy;

- Podstawowe znaki języka migowego;

- Ćwiczenia, symulacja wybranych sytuacji.

- Kultura Głuchych

Efekty uczenia się

Kursanci potrafią nawiązać kontakt z osobą głuchą, zrozumieć i konstruować proste komunikaty dotyczące sytuacji w zakresie objętym tematyką kursu. Posługują się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu. Znają podstawowe zasady społeczno-kulturowe w kontaktach z osobą głuchą.

Metody pracy

Kurs prowadzony jest metodą warsztatową. Uczestnicy po zapoznaniu się z kolejnymi grupami znaków będą wykorzystywali je w zaaranżowanych sytuacjach z dnia codziennego. Praca w parach i grupach. Pojęcia z surdopedagogiki oraz zagadnienia społeczne i kulturowe przedstawione zostaną w formie wykładu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin z praktycznego wykorzystania słownictwa objętego tematyka kursu podczas symulacji wybranej sytuacji, z uwzględnieniem aspektów Kultury Głuchych.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów