Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język polski dla cudzoziemców- przygotowanie do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1

Prowadzący: dr Olga Bambrowicz, dr Magdalena Kaczmarek


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 22.10.2021 17:00 - 19:15
2. piątek 5.11.2021 17:00 - 19:15
3. piątek 19.11.2021 17:00 - 19:15
4. piątek 26.11.2021 17:00 - 19:15
5. piątek 3.12.2021 17:00 - 19:15
6. piątek 10.12.2021 17:00 - 19:15
7. piątek 17.12.2021 17:00 - 19:15
8. piątek 14.01.2022 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego na poziomie B1 organizowanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. 

Tematyka kursu

Kursantom przybliżone zostaną najważniejsze zasady organizacji, przebiegu oraz oceniania egzaminu. Program zakłada powtórzenie wiadomości i umiejętności związanych z 5 sprawnościami ocenianymi podczas egzaminu tzn. mówienie, pisanie, słuchanie, rozumienie tekstu pisanego oraz poprawność gramatyczna.

Zagadnienia:

 • struktura egzaminu, zasady oceniania
 • błędy najczęściej popełniane przez zdających
 • powtórzenie form wypowiedzi pisemnych pojawiające się na egzaminach, leksyka pomocna w tworzeniu wypowiedzi pisemnych
 • trening z zakresu prowadzenia konwersacji (symulacje dialogów), konstruowanie monologu, tworzenia opisu
 • rozumienie tekstu pisanego – ćwiczenia leksykalne
 • poprawność gramatyczna: powtórzenie najważniejszych zagadnień z poziomu B! (deklinacja, koniugacja, aspekt, tryby, stopniowanie przymiotników i przysłówków, spójniki, transformacje zdań).

Efekty uczenia się

Po odbyciu cyklu zajęć uczący się:

 • jest gotów podejść do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1
 • zna strukturę i przebieg egzaminu
 • zna prawa i obowiązki zdających
 • potrafi wykonywać polecenia dotyczące rozumienia tekstu pisanego
 • umie tworzyć opis fotografii, a także budować samodzielną wypowiedź ustną (monolog)
 • potrafi wchodzić w interakcje komunikacyjne (dialog)
 • zna wyznaczniki pisemnych form wypowiedzi z poziomu B1 (opowiadanie, list, kartka pocztowa, mail, sms)
 • zna zagadnienia gramatyczne z poziomu B1
 • zna typy zadań występujące w części „Rozumienie ze słuchu”

Metody pracy

Warsztaty, ćwiczenia, case study (studium przypadku), praca w grupach, praca z tekstem, praca z materiałami audiowizualnymi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny