Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Ukraina - kursy

Język polski dla uchodźców z Ukrainy

Prowadzący: dr Agnieszka Mielczarek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 0,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 13.04.2022
Zamknięcie zapisów: 13.04.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 6.05.2022 12:00 - 15:15
2. sobota 7.05.2022 12:00 - 15:15
3. niedziela 8.05.2022 12:00 - 15:15
4. piątek 13.05.2022 12:00 - 15:15
5. sobota 14.05.2022 12:00 - 15:15
6. niedziela 15.05.2022 12:00 - 15:15
7. piątek 20.05.2022 12:00 - 14:30
8. sobota 21.05.2022 12:00 - 14:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z alfabetem polskim, podstawami języka polskiego oraz realiami życia w Polsce, aby mogli szybciej zaadaptować się do polskiej rzeczywistości.

Tematyka kursu

Kurs rozpocznie się od przedstawienia słuchaczom polskiego alfabetu. Kursantom zaprezentowane zostaną najważniejsze przypadki gramatyczne i ich funkcje ze szczególnym uwzględnieniem różnic między językiem polskim i rosyjskim. Program zakłada także omówienie podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym i załatwianiem najważniejszych spraw życiowych (wynajem mieszkania). Przedstawione zostaną także pułapki językowe (false friends).

Zagadnienia:

 • polski alfabet
 • podstawowa gramatyka rzeczownika, przymiotnika, czasownika, zaimka
 • słownictwo związane z życiem codziennym (jedzenie, zakupy, odzież, pieniądze)
 • słownictwo związane z urzędami (Urząd Gminy, Urząd Miasta, Urząd Pracy, Wydział Spraw Cudzoziemców)
 • słownictwo związane z załatwianiem spraw życiowych (wynajem mieszkania, załatwianie spawy w urzędzie, wzór CV)
 • słownictwo dotyczące usług GSM
 • pułapki językowe (false friends)
 • trening z zakresu prowadzenia mini konwersacji (symulacje dialogów)

 

Efekty uczenia się

Po odbyciu cyklu zajęć uczący się:

 • umie czytać
 • zna podstawowe zagadnienia gramatyczne
 • zna podstawowe słownictwo związane z życiem codziennym
 • zna słownictwo dotyczące usług GSM
 • umie poprawnie wypełnić umowę najmu lokalu
 • umie napisać CV
 • potrafi wchodzić w podstawowe interakcje komunikacyjne (dialog)

Metody pracy

ćwiczenia, praca w parach, praca w grupach, praca z tekstem, praca z materiałami audiowizualnymi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 0,00 zł

Ustny i pisemny