Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język polski dla uchodźców z Ukrainy

Prowadzący: dr Agnieszka Mielczarek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ukraiński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 21.10.2022 17:00 - 20:15
2. sobota 22.10.2022 15:00 - 18:15
3. piątek 18.11.2022 17:00 - 20:15
4. sobota 19.11.2022 15:00 - 18:15
5. niedziela 20.11.2022 14:00 - 15:30
6. piątek 25.11.2022 17:00 - 20:15
7. sobota 26.11.2022 15:00 - 18:15
8. niedziela 27.11.2022 15:00 - 18:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z alfabetem polskim, podstawami języka polskiego oraz realiami życia w Polsce, aby mogli szybciej zaadaptować się do polskiej rzeczywistości.

Tematyka kursu

Kurs rozpocznie się od przedstawienia słuchaczom polskiego alfabetu. Kursantom zaprezentowane zostaną najważniejsze przypadki gramatyczne i ich funkcje ze szczególnym uwzględnieniem różnic między językiem polskim i rosyjskim. Program zakłada także omówienie podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym i załatwianiem najważniejszych spraw życiowych (wynajem mieszkania). Przedstawione zostaną także pułapki językowe (false friends).

Zagadnienia:

 • polski alfabet
 • podstawowa gramatyka rzeczownika, przymiotnika, czasownika, zaimka
 • słownictwo związane z życiem codziennym (jedzenie, zakupy, odzież, pieniądze)
 • słownictwo związane z urzędami (Urząd Gminy, Urząd Miasta, Urząd Pracy, Wydział Spraw Cudzoziemców)
 • słownictwo związane z załatwianiem spraw życiowych (wynajem mieszkania, załatwianie spawy w urzędzie, wzór CV)
 • słownictwo dotyczące usług GSM
 • pułapki językowe (false friends)
 • trening z zakresu prowadzenia mini konwersacji (symulacje dialogów)

 

Efekty uczenia się

Po odbyciu cyklu zajęć uczący się:

 • umie czytać
 • zna podstawowe zagadnienia gramatyczne
 • zna podstawowe słownictwo związane z życiem codziennym
 • zna słownictwo dotyczące usług GSM
 • umie poprawnie wypełnić umowę najmu lokalu
 • umie napisać CV
 • potrafi wchodzić w podstawowe interakcje komunikacyjne (dialog)

Metody pracy

ćwiczenia, praca w parach, praca w grupach, praca z tekstem, praca z materiałami audiowizualnymi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Ustny i pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów